NGO-sy? Nikt nie chce dopilnować

Powszechnie wiadomo, że w NGO jest wielki problem z BIP. Wystarczy przywołać, że OPP jest ponad 7 000, a BIP-ów na SGBIP jest poniżej 500.

Z zaistniała sytuacją napisałem do MAiC:

W związku z pismem BM-ZPO-0667-165/2013.MW wnoszę stosownie do art. 63 Konstytucji RP o zwrócenie się z prośbą o przekazanie danych do strony główne BIP do
    Stowarzyszenia Wikimedia Polska
        REGON: 100111890
        NIP: 728-25-97-388
        KRS: 0000244732
Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o informacje przez ePUAP ({usunięto}) czy Ministerstwo zwracało się do ww. Stowarzyszenia o przekazanie danych do strony głównej BIP.

Uzyskałem odpowiedź:

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 sierpnia 2013 r. dot. wystąpienia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, o przekazanie danych, do „Stowarzyszenia Wikimedia Polska” w celu umieszczenia tych danych na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej uprzejmie informuję, że Ministerstwo nie występowało do ww. podmiotu o dostarczenie tych informacji.

Zgodnie z pismem BM-ZPO-0667-165/2013.MW pracownik strony głównej BIP występuje do podmiotów nadrzędnych nie zarejestrowanych na stronie (mając pewność, że jest to podmiot zobowiązany ustawą do rejestracji w BIP) w przypadku kiedy do rejestracji na stronie głównej BIP wystąpił podmiot pod niego administracyjnie podległy.

Jednocześnie informuję, że w przypadku przesłania prawidłowo sporządzonego wniosku przez „Stowarzyszenie Wikimedia Polska” o dodanie podmiotu do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wniosek ten zostanie niezwłocznie rozpatrzony.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przekazuję następujące informacje:
1. Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
2. Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Pan Tadeusz Mąkosa, Główny Specjalista w Biurze Ministra Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
3. Osoba, która udostępnia informację: Pani Magdalena Skarżyńska, kierująca Biurem Ministra Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Z poważaniem,
Mateusz Wasilewski
Biuro Ministra

Podkreślenie własne. Z powodu wątpliwości instytucji pomogłem jej w dokonaniu ustaleń poprzez „zmuszenie”. Wystosowałem zapytanie i otrzymałem odpowiedź:

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do prośby o udzielenie odpowiedzi na przekazane pytania dotyczące art. 9 ust. 3 i ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przekazane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dniu 18 września br. uprzejmie wyjaśniamy co następuję.

Pytania

1. Czy Organizacje Pożytku Publicznego otrzymujące 1% podatku (podatek to środki publiczne) to podmioty, które są podmiotami zobowiązanymi w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej?
2. Czy mają obowiązek i możliwość zgłoszenia z art.9 ust. 3 u.d.i.p.?
3. Czy taki wniosek przy spełnieniu pozostałych wymagań zostanie uwzględniony?
4. Jakie kryteria są oceniane przy rozpatrywaniu zgłoszenia art.9 ust.3 u.d.i.p.?
5. Czy badane jest to czy podmiot zgłaszający jest podmiotem zobowiązanym?
6. Czy oceniana jest zgodność z przepisami m.in. rozporządzeniem z art.9 ust.5 ustawy?

Odpowiedzi

Ad. 1
Ustawodawca w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm., dalej „udip”) określił katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Do zakresu podmiotowego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 udip należy zaliczyć m. in. podmioty, które reprezentują inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Zatem należy uznać, ze każdy podmiot, który dysponuje choćby nawet niewielką częścią publicznego mienia ma obowiązek udostępniania informacji na jego temat. Należy zgodzić się z opinią, że prawo do informacji podąża za publicznym mieniem, a osoby uprawnione mogą żądać informacji od każdego, kto takim mieniem zarządza lub z niego korzysta. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2002 r., II SA 1956/02 w którym wskazano, że „informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji.

Ad.2
Zgodnie z art. 4 ust. 1 udip podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązane są do udostępniania informacji związanych z wykonywaniem tych zadań. Tym samym przepis ten obejmuje również organizacje pozarządowe wykonujące zadania publiczne.
Stosownie do art. 9 tej ustawy podmioty te obowiązane są tworzyć własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje publiczne. Obowiązane są one także do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczania na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, na której znajdują się odnośniki umożliwiające połączenie z ich stronami.

Ad. 3
Tak.

Ad. 4
Kryteria oceniane przy rozpatrywaniu zgłoszenia są następujące:
– czytelność treści oraz wyrazistość pieczątek;
– zgodność pieczątki podmiotu z nazwą podmiotu wpisaną na wniosku;
– trafny wybór podmiotu nadrzędnego;
– data przesłania wniosku do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Ad. 5
Tak. Podmiot nadrzędny wskazuje czy jest to podmiot zobowiązany. W przypadku wątpliwości przeprowadzane są rozmowy telefoniczne z podmiotami zainteresowanymi.

Ad. 6
Obowiązek zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia wydanego na postawie art. 9 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej spoczywa na każdym podmiocie zobowiązanym do utworzenia własnej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Ufam, że przedstawione wyjaśnienia okażą się wystarczające.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przekazuję następujące informacje:
    Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
   Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Pani Iwona Szelenbaum, radca prawny w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego oraz Pan Tadeusz Mąkosa, główny specjalista w Biurze Ministra Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
    Osoba, która udostępnia informację: Pan Maciej Groń, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Z poważaniem,
Sekretariat

Przekonali mnie, że są świadomi tego obowiązku. Należy tylko zauważyć, że podjął stanowisko radca prawny, a wytworzenie od 18 września do 2 października po przedłużkach.

Wykładania poprzez definicje pojęcia informacji publicznej…Dosyć śmiała, bo zaraz ja zostanę podmiotem zobowiązanym jako dysponent (strona) decyzji administracyjnej o odmowie dostępu do informacji publicznej. Orzecznictwo informuje:

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta K., jako organizacja pożytku publicznego, bez wątpienia jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia sprawozdań w zakresie swojej działalności oraz majątku, w tym majątku uzyskanego z przekazanego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne, co wynika wprost z art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 ze zm.). Z kolei informacje, nie uwzględnione w powyższych sprawozdaniach, a dotyczące działalności Stowarzyszenia związanej z gospodarowaniem majątkiem publicznym podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazać również należy, iż informacje publiczne mogą być udostępniane na stronach internetowych, ale tylko wtedy można uznać, że zostały udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdy strona internetowa będzie udostępniona w ramach urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej (art. 8 ustawy).

II SAB/Łd 131/12 – Wyrok WSA w Łodzi

Zakres podmiotowy art. 10 u.d.i.p. oraz art. 6 ust. 2 i 3 u.d.i.p jest tożsamy.

A może MPiPS, skoro w ograniczonym zakresie nadzoruje organizacje pożytku publicznego?

Skierowałem pismo:

Zgłaszam na podstawie art. 63 Konstytucji RP niedopełnienie nadzoru obowiązku publikacji adresu strony BIP określonego w art. 9 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy przez organizacje pożytku(dalej:OPP). Świadczyć może o tym fakt iż na stronie http://www.bip.gov.pl/subjects/index/14013 znajduje się 68 stowarzyszeń / towarzystw, a w oparciu o pobieżną analizę http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,majacych,status,OPP,1020.html można stwierdzić iż takich podmiotów jest ponad 3,8 tysięcy.

Zgłaszam również niedopełnienie obowiązku określonego w art. 9 ust. 1 u.d.i.p. przez organizacje wymienione w załączniku 1.

Proszę na podstawie art. 61 Konstytucji RP o informacje:
– jakie działania kontrolne w zw.z ww.obowiązkiem wobec OPP podejmował Minister?

(…)

Załączniki:
1. wykaz OPP za 2012 z rachunkami aktualizacja rach xls.xls

MPiPS stwierdziło, że to nie ich kompetencja, bo to wykracza poza nadzór określony w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym:

Art. 28. 1.Nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego, w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8—10, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24—27 oraz art. 42—48, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

W związku z powyższym, pozyskaniem informacji o NGO z MPiPS oraz przepisem art. 230 KPA stanowiącym:

Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji — Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.

skierowałem pismo do KPRM:

Stosownie do art. 63 Konstytucji RP zgłaszam niedopełnienie obowiązku określonego przez art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez naczelny organ Stowarzyszenie Dobry Brat. Organ jest podmiotem zobowiązanym z względu na realizowanie zadania publicznego w wyniku umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej numer 482_I/13 zawartej dnia 14.08.2013 w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2013”. Z względu na art. 230 KPA KPRM jest organem właściwym do wniesienia niniejszej skargi.
Żądam niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego naruszenia (wypełnienia obowiązku).

(…i tak wobec łącznie 12 podmiotów w piśmie)

Otrzymałem odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana skargę z dnia 19 października 2013 r. Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców wyjaśnia, iż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).
W świetle powyższego Departament informuje, iż Prezes Rady Ministrów nie jest organem właściwym do rozpatrzenia Pana skargi.

Radca Generalny
Michał Kalinowski

Odpowiedziałem:

Uprzejmie wyjaśniam, że skarga nie dotyczyła >>postępowania<< w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (które wszczynane jest na podstawie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej [dalej: ustawy]), a dotyczyła niewypełniania obowiązków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy i nie mają tu zastosowania przepisy PPSA. Stanowisko organu jest błędne, a przytoczenie art. 21 ustawy bezzasadne.

Wskazuje na to treść wyrok NSA (sygn. akt I OSK 169/09) :
„O ile złożenie przez indywidualnie oznaczony podmiot wniosku o udostępnienie informacji publicznej inicjuje sprawę administracyjną, której zakończenie podlega kontroli sądu administracyjnego, o tyle zupełnie inny charakter ma publikowanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. (…) W konsekwencji wszelkie akty i czynności podejmowane przez organy administracji w związku z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej, jak i bezczynność w tym zakresie, nie mogą podlegać kontroli sądu administracyjnego. Tym bardziej, że w ustawie o dostępie do informacji publicznej nie istnieje żaden przepis prawa, który wskazywałby na uprawnienia strony do żądania zamieszczenia, bądź też usunięcia określonych informacji publicznej w Biuletynu Informacji Publicznej. (…) Ponadto ewentualna skarga na prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, może przybrać jedynie formę skargi w trybie działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.”

Pragnę zauważyć również, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie jest właściwe do nadzoru prowadzenia BIP, a kontroluje ten obowiązek organ zwierzchni. W niniejszej sprawie na podstawie art. 230 KPA organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej skargi jest Prezes Rady Ministrów.

Mając na względzie powyższe – wnoszę o ponowne rozpatrzenie skargi.

Powoli zaczynają się kończyć podmioty, które mogłyby pełnić nadzór. Jeszcze zostaje nadzieja na nadzór wykreowany w sporze kompetencyjny.

Contact with ,,

11 komentarzy

 1. Odpowiedź na skargę do MPiPS: http://www.scribd.com/doc/179710749/?secret_password=bg3a7glzi5tn5leckck
  Skarga z powodu niedopełnienia art. 232 KPA w odpowiedzi na skargę: http://www.scribd.com/doc/179712169/?secret_password=4r98du0hnhpduu8t8ck

  Przekazanie skargi przez KPRM jest obiecujące. Ale OPP to mała część NGO-sów, które powinny prowadzić BIP.

  Próbuje również tknąć MAiC (najpierw) w związku z umowami zlecenia realizacji zadania publicznego zawartymi MAiC a NGO.

 2. MPiPS & parafie & wip: https://drive.google.com/folderview?id=0B4nYmNKBPesNbEFqLUdFRU1BdDA&usp=sharing
  KPRM & parafie & wip: http://www.scribd.com/doc/182458381/?secret_password=ne1fjkc5kcap8hmjhxl

  Wybierając jedną parafie skierowałem skargę do MAiC ( http://www.scribd.com/doc/182458395/?secret_password=f8eoi7nfj0x7zdqof7p
  ) otrzymując odpowiedź ( http://www.scribd.com/doc/182458391/?secret_password=2gvohsz3nsas7to3cd0x ), że to trzeba by wykazać, że dysponują majątkiem publicznym, że to struktury Kościoła.

 3. Dzisiejsze pismo MAiC: http://www.scribd.com/doc/185793587/?secret_password=1tk6cvlvv8nxbjo17jz7
  Wymienione pisma:
  KW_413496_DKSiW-WSWiA_plik1.PDF http://www.scribd.com/doc/185797233/?secret_password=j9yipb3lv39qa6aa0zp
  KW_413496_DKSiW-WSWiA_plik2.PDF http://www.scribd.com/doc/185797333/?secret_password=1s1p21l8dl6cs21jg0en

  Podsumowując:
  – fundacje nadzoruje, ale cóż, nie możemy nadzorować, jeżeli chodzi o BIP, bo… NIE.
  – stowarzyszenie jest naszym czołowym partnerem, dajemy mu hajs publiczny, ale to nie rodzi żadnych zobowiązań, NIE możemy nadzorować jak działa… Dotacja, wolność i swawola.
  – nie podajmy numeru KRS, bo NIE, szukaj sobie po niejednoznacznych nazwach w KRSie (p. także http://dostep.jawnosc.tk/dip/wnioski/epuap-baza ).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *