Zbiór skarg

Burmistrz Miasta Przemków

TODO

Minister Skarbu Państwa ws.CRU

Skargi w związku z

TWIS „Obiektyw” ws.CRU

 1. Skarga
 2. Odpowiedź na skargę

GIODO ws.CRU

Skarga

Burmistrz Miasta Milanówek ws.podstawy prawnej

Skarga

Minister A i C ws.Service Desk ePUAP

Skarga

Minister A i C ws. CRU

Skarga

Minister Spraw Zagranicznych ws.CRU

Skarga

Contact with ,,,,,

34 komentarze

 1. Minister Spraw Zagranicznych
  W dniu 4 marca zapadł wyrok WSA Warszawa w sprawie sygn. II SAB 693/13 o sentencji:

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kwiecińska, Sędziowie WSA Adam Lipiński (spr.), Anna Mierzejewska, Protokolant referent stażysta Małgorzata Ciach, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2014 r. sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia […] października 2013 r.
  1. zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do rozpoznania wniosku skarżącego K. B. z dnia […] października 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;
  2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;
  3. zasądza od Ministra Spraw Zagranicznych na rzecz skarżącego K. B.kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania

  TWIS „Obiektyw”
  Pismo procesowe Organu z dnia 13 lutego 2014 roku
  Pismo procesowe strony skarżącej z dnia 26 lutego 2014 roku

  W dniu 4 marca wydano wyrok w sprawie sygn. II SAB 634/13 o sentencji:

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kwiecińska (spr.), Sędziowie WSA Adam Lipiński, Anna Mierzejewska, Protokolant referent stażysta Małgorzata Ciach, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2014 r. sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Stowarzyszenia […]” z siedzibą w G. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia […] września 2013 r.
  1. zobowiązuje Stowarzyszenie […] z siedzibą w G. do rozpoznania wniosku skarżącego K. B. z dnia […] września 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;
  2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;
  3. zasądza od Stowarzyszenia […] z siedzibą w G. na rzecz skarżącego K. B. kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

 2. Od obu wniosków o uiszczenie wpisu popełniono błąd przy uzupełnianiu podpisu i nie przywrócono terminu.

  Dziś za pośrednictwem ePUAP napisano:

  W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przekazuję w formie elektronicznej pliki następujących dokumentów:
  1. Rejestr umów dotyczący wydatków ze środków budżetowych (Załącznik Nr 1)
  2. Rejestr umów dotyczący wydatków ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Skarbu Państwa (Załącznik Nr 2)
  3. Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych (Załącznik Nr 3)
  Jednocześnie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa w zakładce Prawo/Prawo obowiązujące/Zarządzenia Ministra Skarbu Państwa zamieszczone jest zarządzenie nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

  Rejestr umw 2013_rodki budetowe_Za. Nr 1.pdf http://www.scribd.com/doc/240792437/?secret_password=vYv352pMiM8fSMeDPBLF
  Rejestr umw 2013_rodki FSP_Za. nr 2.pdf http://www.scribd.com/doc/240792446/?secret_password=AyNkYjUiqWSZBF1SmgT2
  Zacznik nr 10 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792448/?secret_password=I87Myms1E45hencvSb6F
  Zacznik nr 11 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792449/?secret_password=2A1ye7jEkgl9hDoRmLrQ
  Zacznik nr 1 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792450/?secret_password=3O0oV0s7KzR58Bpspjsh
  Zacznik nr 2 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792453/?secret_password=MscvpM77oOgxUuQpXUlO
  Zacznik nr 3 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792456/?secret_password=IoXw1Py65jAywt0lz7c4
  Zacznik nr 4 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792461/?secret_password=JmX0yFgNPHQarFQXQYyM
  Zacznik nr 5 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792464/?secret_password=SDOlo2H3G79ID391KXHk
  Zacznik nr 6 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792465/?secret_password=xp2juf1jR0mBuaMysYGq
  Zacznik nr 7 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792470/?secret_password=Z3hzhjG84qz8PBZSnYJg
  Zacznik nr 8 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792472/?secret_password=x2v2HPtfiv6NXlxsjW1k
  Zacznik nr 9 do Zarzdzenie nr 5.pdf http://www.scribd.com/doc/240792476/?secret_password=6D8gFowF88Fj5KXxZrWM
  Zarzdzenie MSP Nr 5 z 22 02 2013_Za. Nr 3.pdf http://www.scribd.com/doc/240792506/?secret_password=osFXwAiGBdKLx8CE8nT8

  W tych okolicznościach skierowano wezwanie do wykonania wniosku.

 3. Od: Zbigniew Bohdan
  Data: 24 marca 2015 11:49
  Do: {…}
  Temat: TWIS OBIEKTYW
  Szanowny Panie,

  piszę do Pana w imieniu Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych OBIEKTYW.
  Od 16-go stycznia 2015 zmienił się skład zarządu stowarzyszenia, a ja pełnię w niej funkcję prezesa.
  Zmienił się także Redaktor Naczelny wydawanego przez nas pisma „Obiektyw.info”, jego administrator
  oraz w znaczący sposób skład członków naszego stowarzyszenia.
  Jakiekolwiek funkcje przestał pełnić Kamil Kubacki, z którym trudno było ostatnimi czasy znaleźć płaszczyznę współpracy,
  a wobec którego nie wykluczamy wejścia na drogę sądową, ze względu na podejrzenie działania na szkodę stowarzyszenia.
  Zmiany w stowarzyszeniu są istotne, ale niektóre stare sprawy pozostają wciąż do wyjaśnienia i zakończenia.
  Jedną z nich jest Pana pozew wobec stowarzyszenia oraz wyrok sądu wojewódzkiego nakazujący zapłatę 100 zł tytułem
  zwrotu kosztów postępowania sądowego.
  Moim celem nie jest wskazywanie winnego zaistniałej sytuacji ani rozstrzyganie kto miał w tym sporze rację, ale ze szczerą intencją
  jej szybkie wyjaśnienie i zakończenie z satysfakcją dla obu stron. Dlatego też proszę o:
  1. Zrozumienie opóźnienia w działaniu wynikającego nie z naszej opieszałości ale zmian i trudności jakie nastapiły w stowarzyszeniu.
  2. Podanie numeru konta na które możemy wpłacić należne Panu 100 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
  3. Ustalenie w jakiej formie możemy Panu dostarczyć interesujące Pana umowy dotyczące projektu 3 Filary lub inne.
  4. Wskazanie dodatkowych elementów mogących wpłynąć na polubowne zakończenie bezsensownego sporu.

  Z poważaniem

  Zbigniew BOHDAN

  Prezes TWIS Obiektyw

  Przesłano odpowiedź na adres wskazany w KRS-ie. Okazało się, że – oczywiście – KRS nie zawiera aktualnych danych.

  Temat: TWIS OBIEKTYW
  Od: {…} <{…}@autograf.pl>
  Data: 6 kwietnia 2015 21:21
  Do: Zbigniew Bohdan , TWIS Obiektyw
  Szanowny Panie,

  Działając na podstawie art. 32 ust. 1 u.o.d.o. proszę o informacje w jaki sposób i w jakich zbiorach przetwarza Emipak sp. z o. o. moje dane osobowe, na podstawie art. 32 ust. 2 u.o.d.o. w odniesieniu do każdego udzielenie informacji o celu o informacje w zakresie i o sposobie przetwarzania danych zawartych w nim, na podstawie art. 32 ust. 3 u.o.d.o. od kiedy przetwarza się w zbiorze dane mnie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, na podstawie art. 32 ust. 4 u.o.do. o źródle, z którego pochodzą dane mnie dotyczące, na podstawie art. 32 ust. 5 u. o. d. o. o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym moje dane osobowe są udostępniane.

  W/w żądane nt. przetwarzania moich danych osobowych proszę przesłać pod adres {…}.

  W nawiązaniu do przesyłki poleconej pod adres Zarząd TWIS „Obiektyw” / ul. Wioślarska 2/2 / 05-825 Grodzisk Maz. z dnia 30 marca 2015 roku przesyłam kopie pisma w załączeniu.

  Zwracam uwagę, że pismo powinno być datowane na rok 2015.

  Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby w przyszłości utrzymywać właściwą dla toczącego się postępowania administracyjnego formę korespondencji.

  Wniosek o włączenie prokuratora do w/w postępowania jest w przygotowaniu.

  Z wyrazami szacunku,
  {…}

  Pismo z dnia 24 marca 2015 roku
  Niezwłocznie przekazano kopie wiadomości także pod adres: [email protected], [email protected]

  Temat: Obiektyw.info
  Od: Zbigniew Bohdan
  Data: 13 kwietnia 2015 15:18
  Do: {…}@autograf.pl, {…}@siecobywatelska.pl
  Szanowny Panie!

  W postaci załącznika przesyłam Panu przygotowane w ostatnich dniach
  zestawienie umów cywilno-prawnych, zawartych przez stowarzyszenie TWIS
  Obiektyw w 2013 r. Aby sprostać Pana oczekiwaniom formalizowania
  korespondencji pomiędzy nami, równolegle wysyłam pismo z tą informacją
  pocztą poleconą, z podpisami osób reprezentujących Stowarzyszenie.
  Mam nadzieję, że wyczerpuje to wszelkie Pana oczekiwania wobec
  Stowarzyszenia, które Pan prezentował w swoim wniosku i definitywnie kończy
  trochę niezrozumiały dla nas spór.

  Przy okazji chciałbym wyrazić swoje zdziwienie formą odpowiedzi z Pana
  strony na mój poprzedni, wysłany w dobrej wierze, pojednawczy e-mail. W
  swojej wieloletniej działalności przyzwyczajony jestem do tego aby na
  wysłany list otrzymywać odpowiedź tą samą drogą jaką go wysłałem. Po raz
  pierwszy w życiu spotkałem się z sytuacją gdy zamiast odpowiedzi doczekałem
  się publikacji listu na stronach facebooka nieznanej mi osoby – Pana Adama
  Dobrawy.

  Pomijam aspekt prawny tej sytuacji, w kontekście naruszenia ustawy o
  ochronie danych osobowych, czy naruszeniu moich dóbr osobistych, ale takie
  zachowanie jest dla mnie głęboko nieetyczne. Stanowczo protestuję, aby moje
  listy, bez mojej zgody i wiedzy były gdziekolwiek publikowane!

  Ze względu na kłopoty techniczne z pocztą Stowarzyszenia, tego e-maila
  wysyłam z mojego prywatnego adresu poczty firmowej, do której tylko ja mam
  dostęp, a której treści przekazuję tylko tym osobom, którym mam chęć to
  uczynić. Przyznam szczerze, że nie rozumiem Pana pytania w tej sprawie,
  wysłanego zresztą drogą e-mailową, co świadczyłoby o tym, ze akceptuje Pan i
  korzysta z tej formy korespondencji. Ze względu na to, że domaga się Pan
  formalnej odpowiedzi, przygotuje ją na moje zlecenie prawnik, w ciągu 30 dni
  od otrzymania zapytania. Otrzyma ją Pan oczywiście listem poleconym.

  To samo dotyczy mojego zapytania o numer rachunku bankowego. Sądziłem, że to
  będzie szybsza i łatwiejsza forma zapłaty należnej kwoty 100 złotych. Na
  Pana prośbę przesłaliśmy wspomnianą kwotę przekazem pocztowym na Pana adres.

  Listem poleconym została przesłana na Pana adres także decyzja
  Stowarzyszenia odnośnie Pana wniosku z dnia 02.08.2014 w kwestii umorzenia i
  wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

  Z poważaniem

  Zbigniew Bohdan

  Prezes TWIS Obiektyw
  Pismo z dnia 15 kwietnia 2015 roku

  Decyzja z dnia 13 kwietnia 2015 roku

  1. Od: Zbigniew Bohdan
   Data: 8 maja 2015 17:03
   Do: {…}@autograf.pl
   Szanowny Panie,

   Sprawa z Pana wniosku została rozstrzygnięta decyzjami Stowarzyszenia z 23.12.2014 r. a następnie, na skutek Pańskiego wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy ostateczną, prawomocną decyzją z 13 kwietnia 2015 r., której treść była w przeważającej mierze uwarunkowana poglądami prawnymi zawartymi w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2014 r. (sygn. akt II SAB/Wa 634/13). Decyzja ta została przesłana listem poleconym na Pański adres korespondencji. Od decyzji tej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, o czym został Pan pouczony.

   Dążąc jednak do polubownego zakończenia sporu, już po wydaniu wspomnianej decyzji, przesłaliśmy Panu stworzony w ostatnim czasie, zanonimizowany wykaz umów za 2013 rok. Zważywszy na okoliczność, iż Pański wniosek z dn. 21 września 2013 r. doczekał się już prawomocnego rozstrzygnięcia w postaci decyzji Stowarzyszenia umarzającej postępowanie w sprawie, traktujemy Pańskie pismo datowane na dzień 15 kwietnia 2015 roku jako ponowienie wniosku z dnia 21 września 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej i przesyłamy wykaz umów za rok 2013 rok zawierający wszystkie dane, którymi jest Pan jest zainteresowany.

   Jako uzupełnienie przesyłanej listy umów informujemy, że 2 osoby z załączonej listy – Pani Ewa Kubacka oraz Zbigniew Bohdan, dobrowolnie zrezygnowały z jakichkolwiek gratyfikacji pieniężnych, wpłacając wszystkie otrzymane środki na konto stowarzyszenia.

   Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji.

   Zbigniew Bohdan Mirosław Bohdan

   Prezes TWIS „Obiektyw” Wiceprezes TWIS „Obiektyw”

   rejestr umów z nazwiskami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *