11 komentarzy

  1. Uzasadnienie Wyrok WSA w Warszawie (II SAB/Wa 740/13) o sentencji:

    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Stanisław Marek Pietras (spraw.) Sędzia WSA – Andrzej Kołodziej Sędzia WSA – Olga Żurawska – Matusiak Protokolant – starszy referent Marcin Borkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2014 r. sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia […] września 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w zakresie udzielenia informacji dotyczącej umów zawartych w 2013 r. co do przedmiotu zamówienia, wartości umowy (netto, brutto), rodzaju trwania umowy (od, do), daty zawarcia, nazwiska i imienia wykonawcy/osoby reprezentującej firmę/instytucję, nazwy firmy/instytucji, 3. oddala skargę w pozostałej części, 4. zasądza od Prezesa Rady Ministrów na rzecz skarżącego K. B. kwotę 100,- zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *