Wygrana nad UM Przemków

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 13 listopada 2013 r. sprawy ze skargi […] na bezczynność Burmistrza Przemkowa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej:
I. zobowiązuje Burmistrza Przemkowa do rozpoznania wniosku skarżącego […] z dnia 24 lipca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;
II. stwierdza, że bezczynność Burmistrza Przemkowa w rozpoznaniu wniosku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;
III. odstępuje od orzeczenia o wymierzeniu Burmistrzowi Przemkowa grzywny;
IV. zasądza od Gminy Przemków na rzecz skarżącego […] kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

— IV SAB/Wr 171/13 – wyrok WSA Wrocław

Contact with ,,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *