Prokuratura Generalna i Urząd Miejski w Rykach

Urząd Miejski w Rykach

W związku z zasygnalizowaniem artykułu „Wykrył nieprawidłowości, poszedł do burmistrza. I już nie pracuje” zapragnąłem zapoznać się z danymi, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie:
1) do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60;
2) o którym mowa w art. 38 – informację obejmującą:
a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,
d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

— art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uważam, że dane te powinny być podane do publicznej wiadomości m. in. poprzez BIP mając na względzie cel w jakim został stworzony, określony w art. 8 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowiąc:

Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej – w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”.

— art. 8 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Takich danych nie znalazłem jednak w Biuletynie Informacji Publicznej, więc skierowałem wniosek. Niestety, odpowiedź, a raczej jej brak, ze strony urzędu zmusił mnie do skierowania skargi na bezczynność.

Prokuratura Generalna

Przedstawiałem swoje zastrzeżenia do „systemu stron BIP” w prokuraturze.

Wyjaśniając sprawę skierowałem wniosek o umowy, dostałem odpowiedź z kopiami umów . Zastanawiająca, a jednocześnie naganne jest udostępnienie informacji bez imion i nazwisk Zleceniobiorców. Badając sprawę dokładniej skierowałem kolejny wniosek, który nie został wykonany, co zmusiło mnie do złożenia kolejnej skargi na bezczynność.

Contact with ,

6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *