Wpływ opinii publicznej na SN i MEN

Opinia publiczna była stale informowana o sytuacji za pośrednictwem prasy, której rolę i znaczenie hrabia doskonale rozumiał. Liczne artykuły wyszły spod jego własnej ręki lub ukazały się z jego inicjatywy. Prasa węgierska również interesowała się problemem, co oczywiście przyciągało uwagę tamtejszej opinii publicznej oraz angażowało w konflikt kręgi społeczne i towarzystwa, które początkowo nie były weń bezpośrednio zaangażowane.

Sąd Najwyższy

Ujawniono umowę Sądu Najwyższego na stronę internetową. Podjęto publiczną krytykę. Przeprowadzono kontrolę instytucjonalna i podjęto uchwałę. Wydaje się, że w efekcie m.in. tego zdarzenia w wniosku Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego możemy czytać reakcje na to zdarzenie:

Wskazywana, utrwalona praktyka sądów administracyjnych nie powinna być tolerowana także z tej przyczyny, że stanowi pretekst do prowadzenia niekiedy niczym nie uzasadnionej krytyki organów władzy publicznej, jaka ma miejsce również w mediach o dużym zasięgu społecznego oddziaływania.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

14 sierpnia 2013 roku uzyskałem informacje o prowadzonym przez MEN rejestrze umów. Niezwłocznie skierowałem wniosek o zestawienie z niego, aby 30 września uzyskałem go. Podano do publicznej wiadomości m.in. zawarcie umowy z 27 czerwca w przedmiocie „przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 7 sztuk dywanów oraz pełnienie funkcji biegłego” wywołując niezwłoczną reakcje Dziennika Internautów.

W dniu 21 października skierowałem wniosek o przesłanie kopii umowy wraz z stosownymi załącznikami, rachunkami itp.

W dniu 22 października skierowałem wniosek o przesłanie tego dzieła (odpowiedzi nie uzyskałem). Tego samego dnia dziennikarz Polskiego Radia zadał rzecznikowi pytania o rzetelność i gospodarność w związku z umową oraz o treść postanowień umowy, gdzie potwierdzono dysponowanie tym dziełem przez MEN.

W międzyczasie edakcja Rp.pl zwróciła się o swój egzemplarz zestawienia co spotkało się już z dziwną odpowiedzią, ale ostatecznie go uzyskano i opisano.

W dniu 22 listopada uzyskałem umowę na dywany wraz z porozumieniem o jej rozwiązaniu.

W dniu 15 grudnia 2013 roku skierowałem wniosek o upublicznienie prowadzonego rejestru umów:

Szanowny Ministrze,

Niniejszym pismo kieruje stosowanie do treści art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., który przesądza o tym, że możliwości zgłaszania petycji i wniosków do organów administracji publicznej jest jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela, a także treści przepisów art. 61 Konstytucji RP przesądzającym o tym, że prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne należy także do tychże konstytucyjnych prawa i wolności.

Wnoszę o rozbudowanie prowadzonego przez Państwa Urząd Biuletynu Informacji Publicznej przez zmieszczenie w nim rejestru umów, to jest powszechnie dostępnego zestawienia w formie tabeli podlegającej bieżącej aktualizacji w okresie miesiąca i zawierającej podstawowe informacji o umowach zawieranych przez wszystkie komórki organizacyjne Państwa Urzędu. Uważam że powinny się znaleźć w nim następujące rubryki: (i) numer umowy, (ii) przedmiot zamówienia, (iii) wykonawca, (iv) wartość, (v) rok.

Pragnę wskazać, że utworzenie i udostępnienie takiego rejestru w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Państwa Urzędu wpisywałoby się ogólny nurt zwiększeniu przejrzystości i jawności działania organów administracji publicznej, pozytywnie wpływające na relacje tychże organów z obywatelami, a także budowało zaufanie tych obywateli do organów.

Zwracam uwagę, że wiele Urzędów już opublikowało taki rejestr umów. Przykładowo Urząd Miasta Warszawa [2] , Urząd Miasta w Szczecinie [3] , Starostwo Powiatowe w Wadowicach [4] , Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 5 , wiele z województwa małopolskiego [6] i inni.

Spełnienie powyższego wniosku nie powinno rodzić większych trudności, bo zgodnie z pismem od [email protected] do [email protected] z dn. 14 sierpnia 2013 z funkcjonującego elektronicznego rejestru umów istnieje możliwość stworzenia zestawienia, co raz specjalnie dla mnie poczyniono przy piśmie znak DE-WFK-EK-301/52/2013, więc obecnie chodzi o jego upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pragnę zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy 8 listopada 2012 r., oddalając skargę kasacyjną warszawskiego Ratusza (sygn. akt I CSK 190/12), stwierdził „Trudno byłoby w tej sytuacji bronić poglądu, że udostępnienie imion i nazwisk osób w rozważanej sytuacji stanowiłoby ograniczenie w  zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw tych osób (art. 31 ust. 3 i art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). W konsekwencji należy zatem przyjąć, że ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego nie narusza prawa do prywatności tych osób, o którym mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p.”, co świadczy o tym, że nie ma przeszkód do ujawnienia żadnych danych odnośnie stron umów.

Należy w tym zakresie zwrócić również uwagę na to, że wprowadzenie takiego rozwiązania może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie Państwa Urzędu ze strony obywateli, zwiększając ich zaufaniu, jako podmiotu szanującego zasady przejrzystości
Z powyższych względów powyższy wniosek jest racjonalny, i jako taki zasługuje na pozytywne uwzględnienie, o co niniejszym wnoszę.

Z wyrazami szacunku,
{…}

[2] http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htm
[3] http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50829.asp
[4] http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/powiaty/root_wadowicki/przedmiotowe/Rejestry/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/rejestr+umow/
[5] http://bip.wzp.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=40445:centralny-rejestr-umow&catid=546:artykuy&Itemid=584
[6] http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1287619-pierwsze-malopolskie-samorzady-ujawniaja-komu-i-za-co-placa.html

Wniosek z dnia 15 grudnia 2013 roku o upublicznienie rejestru umów

W dniu 16 stycznia 2014 roku otrzymałem zdumiewającą odpowiedź o treści:

Szanowny Panie,

Na podstawie art. 237 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), w nawiązaniu do Pańskiego Wniosku z 15.12.2013 dotyczącego rozbudowania prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuletynu Informacji Publicznej przez zamieszczenie w nim rejestru umów uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem w dniu 15.10.2013 roku prowadzenia rejestru umów w MEN Pański wniosek jest niemożliwy do zrealizowania.
Od 16.10.2013 roku MEN nie prowadzi rejestru umów, a jedynie stosuje narzędzie pomocnicze służące do automatycznego nadawania kolejnych numerów zawieranym umowom. Zakończono stosowanie rejestru umów, ponieważ wdrożony w MEN system finansowo – księgowy zapewnia w chwili obecnej pełną kontrolę kompletności i prawidłowości angażowania środków budżetowych.

Z poważaniem

– Pismo od MEN z dnia 16 stycznia 2014 roku podpisane elektronicznie Beata Katarzyna Matosek

Niezwłocznie podzieliłem się tą odpowiedzią z przyjaciółmi, co Piotr 'Vagla’ Waglowski skomentował w swoim serwisie. W geście uznania dla MEN zdarzyły się wnioski o udostępnienie skanów umów z tygodnia, co wydaje się być obecnie jedynym rozwiązaniem, aby społeczeństwo poznało dane o wszystkich zawieranych umowach, a przecież jedynie w sytuacji zapewnienia obywatelom pełnej informacji o działaniach administracji publicznej rzeczywistą stać się może odpowiedzialność osób sprawujących funkcje publiczne wobec społeczeństwa – suwerena, która jest niezbędna do realizacji zasady zwierzchnictwa narodu wyrażonej w Konstytucji RP.

http://pl.scribd.com/doc/186352018/Umowa-i-porozumienie-MEN-w-sprawie-dywanoow

Contact with ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *