Premier ujawnił mi na co wydaje wasze pieniądze

Rozpoznanie

7 sierpnia 2013 roku skierowałem wniosek rozpoznawczy zgodny z funkcjonującym wzorem pytając m.in. „Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?„.
5 września udzielono odpowiedzi wskazując: „Uprzejmie informujemy, że nie jest możliwe udostępnienie rejestru poprzez wgląd, ponieważ rejestr zawiera dane osobowe. W celu udostępnienia rejestru należy dokonać anonimizacji i stworzyć wyciągi z rejestru. Taka informacja ma charakter informacji przetworzonej i wnioskodawca powinien wykazać szczególny interes publiczny„.
Teorie o przetworzonym charakterze informacji mnie ani nie przekonały, ani nie zraziły (wprost przeciwnie, były dla mnie zapowiedzią ciekawego sporu), bo – wydaje się – że została udzielone przez osobę nieupoważnioną do wydania decyzji administracyjnych, a tak jak mam prawo do informacji, tak mam prawo mam prawo do decyzji administracyjnej i poddania jej kontroli, aby zweryfikować to stanowisko. Zwłaszcza że Sąd Apelacyjny w Lublinie wskazał:

Podstawową cechą różniącą informację publiczną przetworzoną od informacji publicznej jest to, że informacji tej wprost podmiot nie posiada i dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie pewnych działań na posiadanych przez dany podmiot informacjach, w wyniku których to działań powstanie nowa jakościowo informacja. Taka nowa jakościowo informacja nie jest jedynie innym technicznie zestawieniem posiadanych informacji – innym sposobem uszeregowania posiadanych dotąd informacji, ale inną, jakościowo nową informacją, prowadzącą zazwyczaj do określonej oceny danego zjawiska czy określonej interpretacji, znalezienia różnic albo podobieństw. Aby wytworzyć informację przetworzoną niezbędne jest poddanie posiadanych informacji analizie albo syntezie i wytworzenie w taki właśnie sposób nowej jakościowo informacji, która nie wynika z treści żadnej jednostkowej informacji, które podlegały procesowi przetwarzania, ale wynika z ich całościowego przetworzenia w określony sposób – w uogólnieniu, wynika z sumy (zbioru) jednostkowych informacji podlegających przetworzeniu. Zatem informacją przetworzoną nie jest inne uszeregowanie posiadanych informacji, ale nowa jakość tkwiąca immanentnie w uzyskanej w wyniku przetworzenia nowej informacji.

Zestawienie

Dlatego tego samego dnia skierowałem wniosek o udostępnienia informacji publicznej w zakresie „zestawienia umów zawartych w roku 2013 w oparciu o rejestr umów prowadzony przez BDG w formie arkusza kalkulacyjnego zawierającego co najmniej dane w zakresie numer ID, numerze nadanym przez k.o., dacie rejestracji w rejestrze BDG, przedmiocie zamówienia, wartości umowy (netto, brutto), rodzaju umowy, czasie trwania umowy (od, do), dacie zawarcia, nazwisku i imieniu wykonawcy/osoby reprezentującej firmę /instytucję, nazwie firmy/instytucji„.
12 września przedłużono odpowiedź do 14 października „z uwagi na konieczność połączenia danych z różnych plików oraz analizy danych pod kątem ewentualnej potrzeby anonimizacji„.
20 października odmówiono udzielenia informacji ze względu na to, że „prowadzone w KPRM rejestry mają, co do zasady charakter wewnętrzny i porządkujący pracę komórek organizacyjnych, nie mają natomiast charakteru oficjalnego dokumentu, podlegającego zewnętrznemu udostępnieniu„.
Pismo nie wyglądało na decyzje administracyjną, ani nie było oczekiwaną informacją, więc – o czym już pisałem – zmuszony zostałem skierować skargę na bezczynność. Nawet się ucieszyłem, bo każde wskazania sądu administracyjnego ułatwią wydobywanie rejestru umów przez innych, a ja generalnie mam czas, mogę poczekać na informacje dla mnie.

Zmiana stanowiska

Dziś na moją skrzynkę e-mail wpłynęła wiadomość o zmianie stanowiska co do charakteru informacji w rejestrze:

Szanowny Panie,

W załączeniu przekazuję informacje z rejestru umów dotyczące przedmiotu zamówienia, wartości umowy (netto – jeżeli była wpisana w umowie, brutto), rodzaju umowy, czasu zawarcia umowy (od – do), daty zawarcia, nazwiska i imienia wykonawcy, nazwy firmy i instytucji. Dane osób reprezentujących firmę/instytucję są dostępne w KRS.

Informacje dot. numeru ID, numeru nadanego przez k.o. oraz daty rejestracji nie są informacją publiczną, bowiem mają charakter techniczny i w związku z tym nie podlegają udostępnieniu. Informacją publiczną nie jest również sam rejestr umów – jego roboczy, wewnętrzny i pomocniczy charakter nie ma waloru oficjalności, jest on zatem dokumentem wewnętrznym, w związku z czym również nie podlega udostępnieniu.

Ponadto uprzejmie informuję, że ze względu na techniczne trudności uniemożliwiające wysłanie powyższej odpowiedzi z załącznikiem za pośrednictwem e-PUAP-u przekazujemy ja na adres wskazany we wniosku z 5 września 2013 r.

Z poważaniem –
Małgorzata Juras
główny specjalista
Centrum Informacyjne Rządu

Załączony do niego był arkusz kalkulacyjny

Pozycje – wydatki

brandAddicted Sp. z o.o. w rejestrze KPRM
Rejestr kończy się na umowie zawartej 5 listopada. Łączna suma umów wprost policzalnych to 2 729 125,32 zł brutto. Rejestr zawiera imiona i nazwiska osób fizycznych.

Analiza pozycji wskazuje, że Premier ma styl i dba o wystrój wnętrz, o czym świadczą pozycje takie jak „używanie zabytków dla celów dekoratorskich i reprezentacyjnych oraz budowy pozytywnego wizerunku polskiej kultury podczas międzynarodowych spotkań„(1 884,36 zł brutto), „konserwacja zabytkowych zegarów w salach reprezentacyjnych KPRM, w których odbywają się spotkania krajowe i zagraniczne” (7 920,00 zł brutto), „dostawa zestawu nowych mebli gabinetowych” (16 663,14 zł brutto), „używanie zabytków dla celów dekoratorskich i reprezentacyjnych oraz budowy pozytywnego wizerunku polskiej kultury podczas międzynarodowych spotkań” (922,50 zł brutto),”renowacja krzeseł” (52 275,00 zł brutto),”najem muzealiów (obrazów) dla potrzeb reprezentacyjnych i budowy pozytywnego wizerunku polskiej kultury podczas międzynarodowych spotkań” (341,94 zł brutto),”dostawa i montaż mebli”(5 284,55 zł brutto), „używanie zabytków dla celów dekoratorskich i reprezentacyjnych oraz budowy pozytywnego wizerunku polskiej kultury podczas międzynarodowych spotkań” (922,00 zł brutto),”zakup i dostawa 15 foteli”(13 800,60 zł brutto).

Dba o styl także Minister Spraw Zagranicznych, o którym już wcześniej pisałem, że zainteresowany jest umową o „prace zwiazane z zachowaniem stylu w wystroju wnętrz”, „umowa renowacja komody sytylowej”, „tworzenie i dostarczanie do portalu wiadomości lifestylowych i społecznych” i „umowa ws. wykonania biblioteczki stylowej szt. 2”.

Kancelaria Premiera zainteresowana jest także umową o „zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej oraz przygotowanie i skład podręcznika” (17 595,65 zł brutto). Ciekawe czy byłby on informacją publiczną dla Kancelarii.

Redakcja kwartalnika Przegląd Legislacyjny kosztowała łącznie 25 175,00 PLN w 57 umowach, o wartości od 100,00 zł brutto np.za „opracowanie spisu treści nr 1/2013 do kwartalnika Przegląd Legislacyjny w językach polskim i angielskim” do 2 200 zł brutto za „redakcja językowa tekstów przygotowywanych do druku w numerze 1/2013 kwartalnika Przegląd Legislacyjny”.

Mamy ekstra rząd i super prezydenta ci wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy, którzy stale się szkolą (68 umów za 473 547,16 PLN) w zakresie m.in.:

  • przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z obszaru motywacji – 5 900,00 zł brutto
  • usługa szkoleniowa z zakresu pracy w grupie – 7 000,00 zł brutto
  • usługa szkoleniowa dot. języka równościowego – 2 500,00 zł brutto

Ustaliłem, że niekiedy wynika to z planów z lat ubiegłych. Umowy w przedmiocie „usługa cateringowa podczas szkolenia” miały łącznie wartość 17 562,61 zł. Było ich 13.

Czasem te szkolenia (tu: „świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu pracy w zespole
” za 8 670,00 zł brutto) są związane z pobytem w hotelu (tu: „wykonanie usługi hotelowo – gastronomicznej w związku ze szkoleniem „Praca w zespole”” za 7 440,00 zł brutto z Hotel Venecia Palace HVP Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna). Cóż, pracownicy Ministerstwa Gospodarki też potrzebują warunków do nauki.

Czasem doskonalenie odbywa się w formie indywidualnych sesji („przeprowadzenie indywidualnych sesji coachingowych” za 45 486,00 zł).

Premier dba o dzieci („obsługa organizacyjna spotkania – kącik dla dzieci z animatorami podczas otwartej konferencji w KPRM” za 1 353,00 zł) jak Minister Spraw Zagranicznych, który ma dla nich kolorowankę („Umowa o dzieło w postaci przygotowania projektu kolorowanki o tematyce rozwojowej”) i ilustrowaną książkę („umowa o dzieło w postaci ilustracji do książki „Bajki z Gwatemali i Nikaragui”).

Co dalej?

Skarga do sądu administracyjnego została skierowana, zarejestrowano została w repetytorium (II SAB/Wa 740/13), Sieć Obywatelska – Watchdog Polska jako organizacja społeczna zgłosiła się do sprawy. Jeżeli Premier nie zmieni kolejny raz swojego stanowiska to Sąd będzie musiał rozstrzygnąć czy publiczne są numery umów, czy też nie. Na razie nie dostałem, prawdopodobnie z powodu nie sporządzenia, odpowiedzi na skargę, więc nie wiem jaką argumentacje procesowa zostania objęta.

Dla mnie także dane o numerach umów są ważne, gdyż są szeroko wykorzystywane w innych dokumentach – sprawozdaniach, raportach, gdzie funkcjonują jako wiarygodne ze względu na to, że zostały sporządzone w wyniku spełnienia prawnego obowiązku rachunkowości. Poza tym pozwoli wykryć ewentualne luki jak w rejestrze MEN.

Zawiadomienie o rozprawie stawiennictwo nieobowiązkowa  W wykonaniu zarządzenia z dnia 23 stycznia 2014 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydziai II zawiadamia Pana - jako Skarżącego o posiedzeniu Sądu, które odbędzie się dnia 4 marca 2014 r. o godz 10:00, Sala F w sprawie ze skargi {rozmyte celowo} na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia 9 października 2013 r.  .Jednocześnie sekretariat doręcza odpis pisma Sieci Obywatelskiej - Watchdog Polska z dnia 15 stycznia 2014 r.  Cel posiedzenia: rozprawaJednak do tego czasu 4 marca 2014 roku w sali F w WSA Warszawa odbędą się dwie rozprawy o rejestry umów:

Nie jestem jedynym skrzywdzonym przez KPRM. Dziś została skierowana kolejna skarga wobec nieudostępniania rejestru umów. A jeszcze co najmniej jedna osoba składała wniosek o rejestr i dostała początkowo odmowę taką jak ja. Być może będą 3 orzeczenia sądu w zakresie rejestru umów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Contact with

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *