Wojewoda, starostowie, rady powiatu, naprawiają BIP-y

Organizacje pozarządowe to przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje. Stowarzyszenia dzielimy na zwykłe (zgłoszone do starosty) i rejestrowe (zarejestrowane w KRS). Fundacje i stowarzyszenia rejestrowe mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Te systematykę przedstawia poniższy diagram:
NGO - systematyka

Organizacje pozarządowe mają możliwość pozyskania środków publicznych z różnych źródeł, lecz przede wszystkim są to dotacje związane z realizacją zadań publicznych (w ramach wsparcia lub powierzenia) oraz tytułem odliczeń 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wówczas są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej, w tym prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

W ostatnim czasie zajmowałem się nadzorem organizacji pozarządowych nad wypełnianiem obowiązków prowadzenia BIPmniej lub bardziej skutecznie. Spłodziłem kilka artykułów na ten temat. Działania te wymusiły na mnie poznanie przepisów i instytucji upoważnionych do nadzoru instytucjonalnego. Zasadniczy jego kształt – z ukierunkowaniem na nadzór BIP – przedstawiłem na diagramie:
nadzor

Błędne tropy

Na początek warto wyjaśnić kto nadzorujący w jakimś obszarze organizacje pozarządowe nie jest upoważniony do nadzoru BIP.

Na podstawie art. 28 UDPPiOW, nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego, w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8-10, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24-27 oraz art. 42-48 UDPPiOW, sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Nie upoważnia go to do nadzoru prowadzenia BIP, a co najwyżej m.in. publikacji sprawozdań na stronie internetowej, w tym ewentualnie w BIP.

Stosownie do art. 17 UDDPiOW organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

W mojej ocenie przepis ten samodzielnie nie może stanowić podstawy do kontroli prowadzenia BIP jednak daje do tego podstawy w przypadku zawarcia stosownych zapisów w umowie. Jednak przykładowo w przypadku programu FIO takiej woli nie ma, oprócz kwalifikowania kosztów.

Rola ministrów

Każda fundacja ma określonego właściwego ministra odpowiedzialnego za nadzór nad nią. Ustalić możemy go w portalu elektronicznym krajowym rejestrze sądowym pobierając wydruk odpisu KRS. Interesujące nas dane są zawarte w dziale 1 rubryce 8 wierszu 1 tego odpisu. Te dane nie są dostępne w podstawowych danych na stronie, a musimy na stronie wybrać „Pobierz wydruk”.

Fragment odpisu KRS

Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub statutu, albo jest niezgodne z celem fundacji, minister może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia uchybień lub żądać zmiany zarządu w wyznaczonym terminie (art. 14 ust. 1 UF). W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu lub dalszego uporczywego działania zarządu w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celami fundacji – minister może wystąpić do sądu z wnioskiem o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego (art. 14 ust. 2 UF).

W mojej ocenie upoważnia to ministra do nadzoru nad prowadzeniem BIP przez fundacje.

Rola starosty i wojewody

Jeżeli fundacja, która prowadzi działania na terenie całego kraju, korzysta ze środków publicznych na terenie określonego powiatu, opisane wyżej uprawnienia ministra przysługują także staroście tego powiatu – właściwemu ze względu na obszar prowadzonej przez fundację działalności (art. 15a ust. 1 UF).

Co istotne stanowią one w przypadku fundacji zadania z zakresu administracji rządowej (art. 15a ust. 2 UF) wobec czego organem właściwym do rozpatrzenia skargi tego dotyczącej jest wojewoda (art. 229 ust. 2 KPA), a w celu zbadania i wyjaśnienia sprawy może on zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień (§ 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, art. 26 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie).

Zaś nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do (art. 8 ust. 5 pkt. 1 i 2 uPOS):

 • wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad pozostałymi stowarzyszeniami.

W tym celu przysługuje organowi nadzoru (odpowiednio staroście lub wojewodzie) prawo do:

 • żądania dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów
  uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), – art. 25 pkt 1 uPOS;
 • żądania od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień – art. 25 pkt 3 uPOS;
 • wystąpienia o usunięcie w określonym terminie naruszenia prawa, naruszenia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 uPOS, udzielenia ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpienia do sądu o zastosowanie środka określonego  w art. 29 uPOS – art. 28 uPOS.

Skargi w tym zakresie rozpatruje rada powiatu (art. 229 pkt. 4), jednak jest to instytucja raczej mało skuteczna jako obciążona bagażem politycznym.

Złożenie skargi i reakcja

Kierując się tymi ustaleniami 11 lutego  Łukasza Wołodzko skierował zredagowaną przeze mnie 19 stycznia skargę na działalność starostów w zakresie nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego do wojewody pomorskiego z nadzieją na przekazanie skargi do rad powiatu. Wybór organizacji pożytku publicznego wynikał z istnienia ich uporządkowanej bazy.

Zebrałem w niej omawiane już na łamach tego bloga tezy odnoszące się do:

Dokładnie miesiąc później Wojewoda napisał:

Działając na podstawie art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuję, że odpowiedź na Pana skargę dotyczącą nieprawidłowości w nadzorze nad organizacjami pożytku publicznego nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie jednego miesiąca.

Powodem niezałatwienia skargi w terminie jest z konieczność przenalizowania  obszernego materiału dotyczącego przedmiotu skargi oraz uzyskania szczegółowych wyjaśnień od właściwych organów administracji publicznej.

Przewidywany termin załatwienia Pana skargi to 25 marca 2014 roku. O sposobie załatwienia skargi zostanie Pan poinformowany pisemnie.

– Pismo Wojewody z dnia 11 marca 2014 roku znak NK-II.1410.10.2014.MP

21 marca 2014 roku przy piśmie znak BW.I.RN.0330.12.14 dowiedziałem się, że wynikło to z konieczności zwrócenia się do starostów i prezydentów miast oraz rad miast i powiatów.

Jakiś czas później otrzymałem kopie skierowanych pism. Pismem do 20 rad miast i powiatów przekazano skargę do rozpatrzenia jednak zaznaczając: „Informację w sprawie proszę przedstawić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma.„, a pismem do 20 starostów i prezydentów miast wezwał do udzielenia wyjaśnień co w zakresie BIP-ów fundacji dotychczas było zrobione oraz przypomniał kompetencje wobec stowarzyszeń i fundacji.

Na dziś dzień wiem, że rada powiatu chojnickiego poinformowała, że skargę rozpatrzy na sesji 24 kwietnia, a rada powiatu kartuzkiego, że powiadomi po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

Cóż, to bardzo ciekawe co się dzieje, bo obecne działania wojewody wskazują, że nadzór nad BIP-ami w organizacjach pozarządowych może się przebudzić.

Wyczuwam także, że sprzyjać temu może wola wypromowania SSDIP udostępnionego w marcu. Z wykorzystaniem SSDIP organizacje pozarządowe z całej Polski mogą bezpłatnie założyć BIP, chociaż procedura jeszcze nie jest doskonała i są w niej zgrzyty, ale działa (zob. pozycja 18 w wykazie stron SSDIP). Poza tym w województwie pomorskim i małopolskim można wykorzystać bezpłatne aplikacje od marszałków województw. W wyniku wcześniej sygnalizowanych działań starosty oświęcimskiego u marszałka województwa małopolskiego  organizacje pozarządowe zakładają BIP-y.

Wiele organizacji ma własny serwer i strony internetowe, więc może bez dodatkowych kosztów wykorzystać SmodBIP. Z tego względu nie widzę żadnych powodów, aby organizacje pozarządowe miały być z tego obowiązku zwolnione.

Mam nadzieje, że działanie wojewody zmieni podejście organizacji pozarządowych do jawności powierzonych im finansów publicznych, choćby w częściowym zakresie, a poza tym będzie stanowiło precedens w innych województwach. Jest to szczególnie ważne, wobec obecnie wzbudzanej (zob. Pokaż społeczniku, co masz w portfeliku) debaty o tym w środowisku.

[Aktualizacja 09.04.2014] Poprawiono diagram zmieniając oznaczenie „Grantodawca” na „Administracja publiczna”.

Contact with ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,

31 komentarzy

 1. Środkami publicznymi dysponować mogą także lokalne grupy działania. Istnieją one na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: uEFR)w związku z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
  Stanowią one podgrupę stowarzyszeń rejestrowych, co można przedstawić na diagramie następująco: http://ochrona.jawne.info.pl/wp-content/uploads/2014/04/LGD-struktura.png

  Nadzór nad stowarzyszeniami sprawuje marszałek województwa przy czym przysługują mu takie same uprawnienia jak innym staroście wobec stowarzyszeń (art. 15 ust. 2 pkt. 2 uEFR), które szczegółowo zostały opisane w artykule. Analiza prawa w zakresie nadzór nad marszałkiem w kontekście kompetencji związanych z wymaganiem BIP nie została przeprowadzona w pełni.

  Z tego względu dla rozpoznania sytuacji ostatnio skierowałem 2 skargi na LGD do marszałków:
  lgd-malopolska.pdf http://www.scribd.com/doc/216388198/?secret_password=2e87ubp4k8nkgpptv1y7
  lgd-pomorskie.pdf http://www.scribd.com/doc/216388208/?secret_password=fg7wkajl504lx332ml4

  1. Ustawy o finansach publicznych stanowi, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (art. 5 ust. 1 pkt. 2), do których zalicza się m.in. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, w tym Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (art. 5 ust. 3 pkt. 4 lit. c).

  2. Nawiązując do Pana skargi, przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 04 kwietnia 2014 r., dotyczącej niedopełnienia przez Lokalne Grupy Działania obowiązku określonego w art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informuję, że UMWP prowadzi w niniejszej sprawie czynności wyjaśniające. Obecnie dokonywana jest analiza prawna w zakresie zagadnień wskazanych w Pańskiej skardze. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego zostanie Pan poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
   W związku z powyższym, na podstawie art. 237 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 04 czerwca 2014 r.

 2. Wojewoda Pomorski przełożył załatwienie skargi na nieokreśloną przyszłość (http://www.scribd.com/doc/217533649/?secret_password=1eyn5iofeb5xmc8915i1):

  Działając na podstawie art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuję, że odpowiedź na Pana skargę, dotyczącą nieprawidłowości w nadzorze nad organizacjami pożytku publicznego nie zostanie Panu przekazana w terminie do dnia 25 marca 2014 roku.
  Powodem niezałatwienia skargi w terminie jest konieczność dokonania szczegółowej analizy treści skargi, zebrania niezbędnych informacji od podmiotów odpowiedzialnych za nadzór nad organizacjami wymienionymi w załączniku do skargi oraz analiza zebranych materiałów w odniesieniu do dużej liczby organizacji, stanowiących przedmiot skargi.
  Mając powyższe na uwadze, zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zostanie do Pana skierowane w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji i wyjaśnień od ww. organów.

  .

  1. Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie [email protected] kopii treści pism pochodzących do podmiotów zewnętrznych wobec UW lub skierowanych do podmiotów zewnętrznych wobec UW (tj. wszelkiej dokumentacji sprawy z wykluczeniem korespondencji w obrębie UW) w sprawie NK-11.1410.10.2014.MP, w szczególności, ale nie wyłącznie:
   – kopie pism skierowanych do skarżącego,
   – kopie pism z załącznikami pochodzących od rad powiatu (rad miast),
   – kopie pism z załącznikami pochodzących od starostów (prezydentów miast).

   Z wyrazami szacunku,
   Adam Dobrawy
   autor jawne.info.pl

  2. pismo Przewodniczącego Rady Miasta Gdańsk do Wojewody z dnia 25 marca 2014 roku
   —-
   pismo Starosty Wejherowskiego do Wojewody znak OR.1510.2.2014 z dnia 27 marca 2014 roku i dokumentacja od Starosty Wejherowskiego (wezwanie do OPP znak KS.510.22.2014 z dnia 27 marca 2014 roku i stwierdzenie niewłaściwości do Wojewody znak KS.510.22.2014 z dnia 27 marca 2014 roku)
   —-
   pismo Przewodniczącego Rady Miasta w Słupsku do Wojewody znak BRM-II.1510.3.2014 z dnia 25 marca 2014 roku
   —-
   pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Bytowskiego znak BRZ.1510.1.2014.I z dnia 25 marca 2014 roku (fax) o najbliższej sesji i pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Bytowskiego znak BRZ.1510.1.2014.I z dnia 25 marca 2014 roku (skan)
   pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Bytowskiego znak BRZ.1510.1.2014.I z dnia 27 marca 2014 roku o przedłużce
   pismo Starosty Bytowskiego znak E.033.38.2014.II z dnia 4 kwietnia 2014 roku
   —-
   pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Chojnickiego znak BR.1510.2.2014 z dnia 24 marca 2014
   —-
   pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuzkiego z dnia O.1510.4.2014 z dnia 25 marca 2014 roku i
   pismo Starosty Kartuzkiego znak E.033.38.2014.II z dnia 4 kwietnia 2014 roku

   —-
   pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyskiego znak ORI.0004.7.2014 roku z dnia 26 marca 2014 roku
   —-
   pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego znak BR.1510.4.2014 z dnia 25 marca 2014 roku
   —-
   pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Starogardzkiego znak OR.BR.0004.9.2014 z dnia 25 marca 2014 roku (skan) i pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Starogardzkiego znak OR.BR.0004.9.2014 z dnia 25 marca 2014 roku (fax)
   —-
   pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego znak BP.0004.30.2014.RK z dnia 21 marca 2014 roku i pismo Starosty Tczewskiego znak OR.1510.3.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku
   —-
   Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Kościerskiego znak RZP-R.1510.3.2014 z dnia 28 marca 2014 r.
   pismo Starosty Kościerskiego znak BZK-0.511.20.2.2014 z dnia 31 marca 2014 roku
   —-
   pismo Starosty Kwidzińskiego znak RP.I.526.17 z dnia 26 marca 2014 roku
   —-
   pismo Starosty Lęborskiego znak OR.IX.030.I.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku i wezwanie Starosty Lęborskiego do OPP znak OR.I.511.1.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku
   —-
   pismo Starosty znak Malborskiego OR 1510.5.2014.1 z dnia 25 marca 2014 roku
   —-
   pismo Starosty Nowodworskiego znak OSO.1510.3.2014.DF z dnia 31 marca 2014
   —-
   pismo Starosty Puckiego znak OR.520.1.2014 z dnia 26 marca 2014 roku
   —-
   pismo Starosty Starogardzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku znak OR.1510.2.2014 roku (skan) i pismo Starosty Starogardzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku znak OR.1510.2.2014 roku (faks)
   —-
   pismo Starosty Słupskiego znak OR-V.1510.4.2014 z dnia 25 marca 2014 roku
   —-
   pismo Starosty Sztumskiego znak EK.1511/1/2014 z dnia 24.03.2014 roku
   —-
   pismo Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni znak NK-II.1410.10.2014.MP z dnia 24 marca 2014 roku
   pismo Prezydenta Miasta Gdyni znak SOS.1510.5.9.2014 z dnia 8.4.2014
   —-
   Pismo Prezydenta Słupska z dnia 7 kwietnia 2014 r. znak GPM.NGO-I.033.67.2014
   —-
   pismo Przewodniczącego Rady Miasta Sopotu znak BRM.0004.42.2014 z pismem Prezydenta Miasta Sopotu znak ZS.520.1.2014.OP z dnia 24 marca 2014 roku

   1. Do: Urząd Miasta Gdańsk / CC: Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

    Działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP przesłać pod adres [email protected] i [email protected] dane w związku z pismem z dnia 25 marca 2014 roku (znak pisma nieczytelny) do Wojewody Pomorskiego w sprawie pisma Wojewody znak NK-II.1410.10.2014.MP w zakresie:
    – Czy skarga została przekazana według właściwości przez Wojewodę Pomorskiego została skierowana do Komisji Rewizyjnej?
    – Czy skarga będzie rozpatrywana na najbliższej sesji Rady Miasta?
    Z wyrazami szacunku,

    Do: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie / CC: Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

    Działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP przesłać pod adres [email protected] i [email protected] dane w sprawie pisma Wojewody znak NK-II.1410.10.2014.MP w zakresie:

    – kopie treści pism do organizacji pożytku publicznego, o których mowa jako „pism informujących”w piśmie Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyskiego znak ORI.0004.7.2014 roku z dnia 26 marca 2014 roku

    Z wyrazami szacunku,

    Do: Starostwo Powiatowe w Malborku / CC: Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

    Działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP przesłać pod adres [email protected] i [email protected] dane w sprawie pisma Wojewody znak NK-II.1410.10.2014.MP w zakresie:

    – kopie treści wystąpień do organizacji, o których mowa w piśmie Starosty Malborskiego OR 1510.5.2014.1 z dnia 25 marca 2014 roku

    Z wyrazami
    szacunku,

    Do: Starostwo Powiatowe w Tczewie / CC: Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

    Działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP przesłać pod adres [email protected] i [email protected] dane w sprawie pisma Wojewody znak NK-II.1410.10.2014.MP w zakresie:

    – kopie treści uchwały Rady Powiatu Tczewskiego, w sprawie czynności o których mowa w piśmie Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego znak BP.0004.30.2014.RK z dnia 21 marca 2014 roku

    Na marginesie pragnę tylko wspomnieć, że niedopuszczalne jest samodzielne podejmowanie przez Przewodniczącego o przekazaniu sprawy. Przekazanie skargi wymaga uchwały Rady Miasta.

    Z wyrazami
    szacunku,
    {…}

    Do: Starostwo Powiatowe w Bytowie / CC: Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

    Działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP przesłać pod adres [email protected] i [email protected] dane w sprawie pisma Wojewody znak NK-II.1410.10.2014.MP w zakresie:

    – kopie treści (skan) wystąpień, o których mowa w piśmie Starosty Bytowskiego znak E.033.38.2014.II z dnia 4 kwietnia 2014 roku

    Z wyrazami
    szacunku,

    Do: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim / CC: Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

    Działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP przesłać pod adres [email protected] i [email protected] dane w sprawie pisma Wojewody znak NK-II.1410.10.2014.MP w zakresie:

    – Jakie związek ma treść odpowiedzi zawarta w piśmie Starosty Nowodworskiego znak OSO.1510.3.2014.DF z dnia 31 marca 2014 z pismem Wojewody Pomorskiego znak NK-II.1410.10.2014.MP?

    – Jakie czynności nadzorcze w zakresie wypełniania obowiązków ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej podejmował Starosta wobec stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu?

    Z wyrazami
    szacunku,

    Do: Starostwo Powiatowe w Pucku / CC: Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

    Działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP przesłać pod adres [email protected] i [email protected] dane w sprawie pisma Wojewody znak NK-II.1410.10.2014.MP w zakresie:

    – kopie treści wystąpień, o których mowa w piśmie Starosty Puckiego znak OR.520.1.2014 z dnia 26 marca 2014 roku

    Z wyrazami
    szacunku,

    Do: Rada Powiatu Słupskiego, Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
    http://www.scribd.com/doc/218278236/?secret_password=2ckrz68tvbnqnwjkjxr6

    1. Irena Dondziak [email protected] przez jawnosc.tk

     22 kwi (5 dni temu)
     Dzień dobry,
     uprzejmie informuję, iż do Biura Rady Miasta Gdańska nie wpłynęła skarga z dnia 25 marca 2014 roku w spr. pisma znak NK-II.1410.2014.MP

     Z poważaniem
     Irena Dondziak
     Biuro Rady Miasta Gdańska

     Szanowna Pani,

     Proszę o potwierdzenie pod adres [email protected], że pismo z adresu http://www.scribd.com/doc/213960681/pismo-do-rad-mist-i-powiat-w-917547-608549 nie została doręczone do Biura Rady Miasta, a także czy zostało przedstawione radnym ewentualnie na kiedy jest zaplanowane przedłożenie im go.

     Z wyrazami szacunku,
     Adam Dobrawy

    2. Odpowiedź Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na skargę Starosty Powiatu Słupskiego:

     NK-II.1410.17.2014.MP Gdańsk, dnia 26 maja 2014 r.

     Pan
     {…}

     Działając na podstawie art. 229 pkt 2, art. 237 § 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) (dalej: Kpa), w związku z Pana skargą z dnia 15 kwietnia 2014 r. informuje, co następuje.

     W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że Wojewoda posiada kompetencje do rozpatrzenia przedmiotowej skargi w zakresie w jakim odnosi się ona do nadzoru starosty nad fundacjami, gdyż zgodnie z art.15a ustawy o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46), nadzór, o jakim mowa powyżej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, a zgodnie z art. 229 pkt 2 Kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu administracji rządowej rozpatruje wojewoda lub organ wyższego stopnia.
     Natomiast w zakresie, nadzoru nad stowarzyszeniami organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Powiatu Słupskiego – zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 Kpa.

     Należy zauważyć, że Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im Bł. Ks. Kmdr. Władysława Miegonia jest instytucją kościelną, niepodsiadająca osobowości prawnej. Status tej organizacji jest uregulowany ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 roku poz.1169 z póz. zm.). Nadzór nad działalnością fundacji jest sprawowany, niezależnie od nadzoru państwowego, przez kościelną osobę prawną, będącą fundatorem lub wskazana w statucie fundacji zgodnie z art. 58 ust. 2 ww. ustawy. Z przywołanego przepisu wynika, że nadzór ten jest sprawowany równolegle przez biskupa polowego wojska polskiego ordynariusza diecezji wojskowej oraz organy administracji publicznej – starostę, w tym przypadku Starostę Słupskiego oraz właściwego ministra.

     Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
     (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z póz. zm.) o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut. Z pisma Starosty Słupskiego (znak OR-V. 1510.4.2014) wynika, że Starosta Słupski nie otrzymał takiej informacji od sądu. Nie można zatem zarzucić bezczynności Staroście Słupskiemu w sytuacji, w której do pewnego momentu tj. wpłynięcia pisma Wojewody Pomorskiego nie posiadał informacji o funkcjonowaniu organizacji.

     Niemniej jednak Starosta Słupski po otrzymaniu informacji o działalności na jego terenie Centrum Charytatywno-Społecznego Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Miegonia powinien podjąć dalsze działania w celu pozyskania informacji niezbędnych do prawidłowego monitorowania działalności organizacji pożytku publicznego.

     W pozostałym zakresie przedmiotowa skarga dotyczyła nadzoru Starosty Słupskiego nad organizacjami pożytku publicznego działającymi w formie fundacji i stowarzyszeń. Skarżący w swoim piśmie podnosi, że Starosta Słupski udzielił Wojewodzie Pomorskiemu „nierzeczowych, nierzetelnych i nieodpowiadających stanowi prawnemu wyjaśnień” oraz niewykonywanie nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego.

     Z pism skierowanych do Wojewody Pomorskiego wynika, że Starosta Słupski podejmuje działania zmierzające do monitorowania organizacji pożytku publicznego. W związku z powyższym zarzuty kierowane przez skarżącego są niezasadne.

     z up. Wojewody Pomorskiego
     Ewa Kuczyńska
     DYREKTOR
     Wydziału Nadzoru i Kontroli

     Pouczenie:
     Zgodnie z art. 23 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przepadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego.

     Do wiadomości:
     1. Starosta Słupski

  1. Pismo zawierające „drobny wnioseczek” i skargę do rady powiatu bytowskiego (http://www.scribd.com/doc/217544378/?secret_password=uw4nlc5tc8z3wobr3j1) obejmujące:
   – kopie protokołu i kopie pisma, którego nie dostałem,
   – datę dopełnienia zgłoszenia BIP przez 17 jednostek podległych, które tego nie zrobiły (co jest także przedmiotem skargi) i przez organizacje, którym zlecono realizacje zadań publicznych w latach 2013-2014,
   – rozpoznanie o rejestr umów.

 3. Powiat Kościerski zajmuje sprzeczne stanowiska. Podjęto uchwałę Nr LI/16/2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościerskiego uznająca za niezasadną skargę na działalność Starosty Powiatu Kościerskiego.
  Warto jednak zauważyć, że jednocześnie Starosta Kościerskiego pismem znak BZK-0.511.20.2.2014 z dnia 31 marca 2014 roku podjął działania – wezwał do usunięcia naruszenia i powiadomienia o sposobie załatwienia skargi.

  1. Niezwłocznie przesłać [email protected] dane publiczne w zakresie kopii treści następujących dokumentów z ewentualną kopią treści załączników:
   – protokół / projekt protokołu z Sesji Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r.,
   – opinie prawne dotycząca skargi z uchwały Nr LI/16/2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościerskiego,
   – opinie prawne dotyczące skargi z pisma Wojewody znak NK-II.1410.10.2014.MP z marca 2014,
   – kopia treści protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotycząca skargi z uchwały Nr LI/16/2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościerskiego,
   – pisma Starosty znak BZK-0.511.20.2.2014 z dnia 31 marca 2014 rok,
   – pisma Starosty znak BZK-0.511.20.1.2014 z dnia 28 marca 2014 rok.

   Ponadto przesłać [email protected] informacje czy pisma pisma Starosty znak BZK-0.511.20.2.2014 z dnia 31 marca 2014 rok i znak BZK-0.511.20.1.2014 z dnia 28 marca 2014 rok zostały przedłożone Komisji Rewizyjnej lub Radzie Powiatu na potrzeby rozpatrywania w/w skargi. Jeżeli nie to przesłać w/w dane w zakresie przyczyny i podstawy prawnej zatajenia tych pism przez Radą.
   Czuwaj!
   {usunięto}

 4. Uchwałę nr XXXVIII/312/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi Pana Łukasza Wołodzko na działanie Starosty Lęborskiego – uchwała – bezzasadna
  Zgadzam się z nią. Nie ma instrumentów, aby na bieżąco ten aspekt kontrolować -> nie może odpowiadać w skardze nie poprzedzonej pismem do niego.

  pismo Rady Powiatu Wejherowskiego znak BR 0510.3.2014 z dnia 16 maja 2014r. o rozpatrzeniu skargi na Sesji 6 czerwca 2014 roku
  pismo Starosty Wejherowskiego znak KS.510.22.2014 z dnia 9 maja 2014 roku do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ o wykaz organizacji
  Martwi mnie to, że organ nadzoru nie ma takiego wykazu organizacji. Mógłby chociaż to ukryć pobierając wykaz z http://ems.ms.gov.pl 😉

  Uchwała Nr XXXI/336/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 kwietnia w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niedopełnienia przez Starostę Chojnickiego obowiązku nadzoru nad organizacjami pozarządowymi
  Zaś z rozstrzygnięciem tej skargi na tle uzasadnienia się nie zgadzam. Prawo jest jedno. Nie ma dwóch dobrych wykładni. Albo Organ wcześniej naruszał prawo i skarga zasadna, albo zmienił wykładnie, zaczął naruszać prawo i też nie można tego tolerować w uzasadnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *