Uprzejmie w Bytowie, ale decyzja odmowna

Jakiś czas temu pojawiło się na moim horyzoncie Starostwo Powiatowe w Bytowie przy okazji uzupełniania BIP-ów wśród organizacji pozarządowych do tego zobowiązanych. Pisałem o tym w wpisie Wojewoda, starostowie, rady powiatu, naprawiają BIP-y.

10 kwietnia 2014 roku skierowałem pismo poruszające różne kwestie, w tym rejestr umów. W tym zakresie napisałem:

Ponadto wnoszę o udzielenie odpowiedzi poprzez przesłanie pod adres [email protected] na pytania:

 1. Czy Starostwo Powiatowe w Bytowie prowadzi Rejestr Umów?
  1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie wz punktu 1 – Czy Rejestr Umów prowadzony jest w formie elektronicznej?
   1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 – Jakie oprogramowanie służy do jego prowadzenia? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera jego funkcjonowanie? Wnoszę o przesłanie stosownych umów (wraz z załącznikami i specyfikacją), faktur i protokołów zdawczo-odbiorczych.
   2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt 1– Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania Rejestru Umów?
   3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt.1 – Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia Rejestru Umów umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie umów spełniających określone kryteria?
    1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3 – Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania i jakie dane może zawierać zestawienie / eksport, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3?
   4. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 – Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?
  2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Jakie informacje odnośnie umów gromadzi Rejestr Umów?
  3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują jego funkcjonowanie? Wnoszę o przesłanie ich kopii.
  4. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 1 – Czy zaplanowana jest publikacja tego rejestru?
  5. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu 1 – Na jakim etapie jest wdrożenie takowego rejestru umów?
 2. Jakie rejestry zawierające informacje dotyczące umów zawieranych z powiatem bytowskim funkcjonują? Jakie są zasady dostępu do nich?

W piśmie Starosty Bytowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku dowiedziałem się, że są prowadzone rejestry wydziałowe i rejestry zamówień publicznych.

29 maja 2014 roku skierowałem wniosek o skany tych rejestrów.

4 czerwca zacząłem obserwować dziwne wiadomości z których wynikało, że są próby przesłania rejestrów. Wskazałem inny adres e-mail i doręczono mi skany rejestrów umów pisząc:

Dziękuję bardzo za adres,
w załączeniu plik skanów umów,
Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości,

pozdrawiam
Aleksandra Poręba
Wydział Organizacyjno-Prawny

Tego samego dnia wyraziłem protest wobec anonimizacji jako nieuzasadnionej i bez dochowania formy (decyzji administracyjnej). Powołałem się przy tym na mój wyrok w sprawie Ministra Spraw Zagranicznych.

24 czerwca przedłużono załatwienie wniosku do 9 lipca 2014 roku.

9 lipca dostałem wiadomość, która z treści wynikało, że zawiera decyzje administracyjną , a także uzupełnienie kopii rejestrów. Jednak załączone pismo zawierało istotną wadę, ponieważ nie zawierało podpisu elektronicznego, więc formalnie decyzją nie było. Tak jak ksero pisma nie jest decyzją. Dobrze wyjaśnił to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrok z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Wa 823/13:

Rozpoznawana pod tym kątem skarga zasługuje na uwzględnienie z przyczyn, które Sąd wziął pod uwagę z urzędu, niezależnie od treści skargi. W sprawie niniejszej wystąpiła bowiem przesłanka stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: (1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, (2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji (ust. 2).

Z powyższego wynika, że Kodeks postępowania administracyjnego znajduje zastosowanie do całego procesu wydawania decyzji (rozstrzygnięć) przez podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej, a więc również do doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 14 § 1 K.p.a. sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

W myśl natomiast art. 39 K.p.a. organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Z kolei przepis art. 391 § 1 K.p.a. przewiduje doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), pod warunkiem, że strona lub inny uczestnik postępowania: (1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo (2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków. W obu przypadkach wyrażenie zgody przybiera postać wniesienia podania w rozumieniu art. 63 K.p.a., co oznacza, że w aktach sprawy musi znajdować się stosowny dokument (wniosek, pismo, dokument elektroniczny z bezpiecznym podpisem) zawierający zgodę strony na korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej.

Z powyższego wynika, że drogą elektroniczną mogą być doręczane pisma (decyzje) w formie dokumentu elektronicznego.

Przepis art. 107 § 1 K.p.a. przewiduje możliwość podpisywania decyzji nie tylko w formie odręcznej, ale również za pomocą podpisu elektronicznego. Wskazuje na to końcowa część pierwszego zdania w tym przepisie, wedle którego „jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu”.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), podpis elektroniczny rozumiany jest jako system danych w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Istota jego jest zatem identyczna istocie podpisu odręcznego – ma on służyć do identyfikacji organu i osoby uprawnionej do wydania aktu administracyjnego czy innej czynności wywołującej skutki prawne. Wynika z tego, że treść decyzji administracyjnej przekazana np. w formie elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu będzie równoważna pod względem skutków prawnych decyzjom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne będą wymagać właśnie podpisu odręcznego (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Przenosząc powyższe uwagi na stan niniejszej sprawy zauważyć należy, że przesłana skarżącemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany we wniosku o udzielenie informacji publicznej, decyzja Dyrektora UKS w […] z dnia […] stycznia 2013 r. nie została opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Potwierdzają to wyjaśnienia organu zawarte w piśmie procesowym z dnia […] maja 2013 r.

Z powyższego wynika, że podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej załatwił sprawę z wniosku skarżącego z dnia […] grudnia 2012 r. w formie pisemnej w rozumieniu art. 14 § 1 K.p.a., tj. wydając decyzję w formie papierowej, z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej, którą przesłano jedynie skarżącemu w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ten sposób doręczenia, nie czyni z niej decyzji wydanej w formie dokumentu elektronicznego, ponieważ – co jest w sprawie bezsporne – nie była ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Tymczasem, jak już wyżej wskazano, podpis taki, zgodnie z art. 107 § 1 K.p.a., jest koniecznym elementem decyzji administracyjnej wydanej w formie dokumentu elektronicznego. Jego brak, w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy oznacza, że skarżącemu nie doręczono skutecznie decyzji z dnia […] stycznia 2013 r. Dokument przesłany skarżącemu drogą mailową nie zawierał bowiem ani bezpiecznego podpisu elektronicznego, ani podpisu złożonego własnoręcznie.

W sytuacji zatem, gdy decyzja z dnia […] stycznia 2013 r. nie weszła do obrotu prawnego (nie została skutecznie doręczona), z powodu braku przedmiotu zaskarżenia, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej powinien uznać odwołanie za niedopuszczalne (art. 134 K.p.a.).

Zainterweniowałem telefonicznie zaraz po odebraniu e-maila. Nie było konieczne szerokie wyjaśnienie usterki i jeszcze tego samego dnia dostałem informacje o wysłaniu decyzji pocztą. Dostałem list priorytetowy.

Wczoraj (18 lipca) złożyłem odwołanie od tej decyzji.

Contact with ,

4 komentarze

 1. 18 lipca 2014 roku do Starostwa Powiatowe w Bytowie wpłynął wniosek:

  Stosownie do art. 61 Konstytucji RP przesłać na adres e-mail tej wiadomości dane w zakresie:
  1. zestawienia szkół z których są nauczyciele, z którymi w roku 2013 zawarto umowy z nauczycielami pełniącymi funkcje opiekuna podczas wyjazdów uczniów w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE ( „W zawodzie jak ryba w wodzie” ) tj.
  6/RS/2013 z dnia 23.01.2013,
  7/RS/2013 z dnia 23.01.2013,
  8/RS/2013 z dnia 23.01.2013,
  10/RS/2013 z dnia 30.01.2013,
  11/RS/2013 z dnia 30.01.2013,
  12/RS/2013 z dnia 30.01.2013,
  13/RS/2013 z dnia 30.01.2013,
  14/RS/2013 z dnia 30.01.2013,
  24/RS/2013 z dnia 10.04.2013,
  25/RS/2013 z dnia 10.04.2013,
  26/RS/2013 z dnia 12.04.2013,
  27/RS/2013 z dnia 12.04.2013,
  28/RS/2013 z dnia 15.04.2013,
  29/RS/2013 z dnia 15.04.2013,
  56/RS/2013 z dnia 14.06.2013,
  57/RS/2013 z dnia 14.06.2013,
  60/RS/2013 z dnia 25.06.2013,
  61/RS/2013 z dnia 25.06.2013,
  100/RS/2013 z dnia 08.11.2013,
  101/RS/2013 z dnia 08.11.2013,
  102/RS/2013 Z dnia 15.11.2013,
  103/RS/2013 z dnia 15.11.2013,
  104/RS/2013 z dnia 15.11.2013,
  105/RS/2013 z dnia 15.11.2013,
  106/RS/2013 z dnia 15.11.2013,
  107/RS/2013 z dnia 22.11.2013,
  108/RS/2013 z dnia 22.11.2013,
  109/RS/2013 z dnia 22.11.2013,

  2. kopii treści statutów ze zm. i regulaminów rad pedagogicznych ze zm. szkół z punktu 1. Mając na względzie nakład pracy konieczny do przygotowanie tej informacji zaznaczam, że interesują mnie tylko nazwy szkół, a nie interesuje mnie nawet, która umowa jest związana z którą szkołą.


  pozdrawiam
  {…}

  30 lipca 2014 roku dostarczono odpowiedź m. in. wskazującą 4 szkoły: http://www.scribd.com/doc/237398903/?secret_password=Z7W6G6RfZCN1XPLxtaU6

  Wobec okoliczności sprawy 21 sierpnia 2014 roku złożono do wymienionych szkół z kopią do Starostwa Powiatowego w Bytowie następujący wniosek:

  Do:

  • Zespół Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Bytowie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

  Szanowni Państwo,

  Działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie {…}@autograf.pl danych w zakresie:

  1. kopii treści regulaminu rady pedagogicznej,
  2. kopii treści regulaminów wycieczek szkolnych, które obyły się w roku szkolnym 2013/2014 wraz z załącznikami, ale bez dokumentów potwierdzających zapoznanie z nimi przez uczestników, uczniów, rodziców (prawnych opiekunów),
  3. kopii treści protokołu z pierwszego posiedzenia rady pedagogicznej (kolegialnego organu władzy publicznej) w roku szkolnym 2013/2014 wraz z załącznikami, w tym listą obecności z zachowaniem w szczególności imion i nazwisk członków organu (nauczycieli, dyrekcji itd.), z zasłonięciem (anonimizacją) imion i nazwisk uczniów,
  4. imienny wykaz nauczycieli zatrudnionych w jednostce, wraz z oznaczeniem przedmiotu (przedmiotów) nauczanych,
  5. Czy nauczyciele zatrudnieni w jednostce podejmują działania – podczas wykonywania obowiązków służbowych – celem ochrony poufności ich imion i nazwisk? Czy znane są ich imiona i nazwiska np. uczniom szkoły? Ile nauczycieli wyraziło (także w sposób domniemany) zgodę, aby ich imiona i nazwiska były znane np. uczniom?
  6. Jaki krąg osób zna imiona i nazwisk nauczycieli nauczających w jednostce? Czy wszystkie te osoby zobowiązały się do zachowania tych danych w poufności np. w ramach tajemnicy służbowej? Jakie kroki podejmują nauczyciele, którzy podejmują działania celem dochowania ich imion i nazwisk w poufności w przypadku ich upublicznienia?
  7. liczba (bez imiennego wykazu) zatrudnionych w jednostce:
   1. wszystkich osób na umowę o pracę,
   2. nauczycieli w tym:,
    1. nauczycieli mianowanych,
    2. nauczycieli dyplomowanych,
   3. osób na stanowiskach które mają charakter usługowy lub techniczny, w tym pracowników administracji i obsługi.

  Z ostrożności – mając na uwadze kontrolę zarządczą i doświadczenie świadczące o trudnościach w termin rozpatrywaniu tego rodzaju pism przez szkoły – przekazuje kopie wiadomości do organu prowadzącego.

  Z wyrazami szacunku,
  {…}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *