Rektor Uniwersytetu Gdańskiego a rejestr umów

Ostatnio watchdog.edu.pl pisała:

Zwiększenie transparentności uczelni jest kluczowe dla zwiększenia jakości ich działania i odbudowy społecznego zaufania do nich. Dla wielu uczelni posiadanie BIP-u to zbyt duże wyzwanie, nie wspominając o ich zawartości. Umowy, o których mowa w tym artykule to mały wycinek problemu.

Z tego względu ostatnio uznałem, że zapytam Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o sposób prowadzenia przez niego rejestrów umów, aby – zgodnie z planem – zapytać o ich kopie.

Wierzę, że jest kwestią czasu, aż informacja o niemal każdym wydatku z środków publicznych – rejestrowanym przecież już w bazach danych różnego rodzaju, choćby księgowych – będzie powszechnie dostępna bez przeszkód. Bez przeszkód oznacza bez dodatkowych formalności – po prostu uzupełniana na bieżąco i widoczna dla wszystkich w Internecie. Co więcej udostępniana tak, aby można ją było łatwo zestawić i porównać z innymi informacjami, zatem możliwa do „odczytu maszynowego” np. w formie arkusza kalkulacyjnego. Jednak do nadejścia tych czasów zmuszony jestem składać indywidualne wnioski.

W dniu 15 listopada 2014 roku złożyłem wniosek do  pytając m. in. „Jakie rejestry / ewidencje / systemy komputerowe / systemy finansowo-księgowe zawierające informacje dotyczące zawieranych umów / zobowiązań / wydatków funkcjonują?”. Następnie – nie mogąc się doczekać odpowiedzi – 3 grudnia 2014 roku ponagliłem do udzielenia odpowiedzi. W odpowiedzi na ponaglenie 4 grudnia 2014 roku Organ potwierdził otrzymanie wniosku.

W tej odpowiedzi Organ wskazał również, że planuje się nim w przyszłości zająć. Nie zakreślił nowego terminu odpowiedzi, zatem ponownie pozostawił mnie w sytuacji niepewności. Taka sytuacja nie znajduje żadnych usprawiedliwionych prawnych podstaw. Maksymalny termin odpowiedzi – określony w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. – wynosi z wyjątkami w nim wymienionymi do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jednak należy wskazać, że ten przepis wskazuje jednocześnie, że udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki. Pojęcie „bez zbędnej zwłoki” należy badać w okolicznościach konkretnej sprawy. Właściwie przez pryzmat tego pojęcia należy oceniać poprawny czas odpowiedzi na wniosek.

Okoliczności zwalniające organ administracji z zarzutu bezczynności zawsze muszą mieć charakter prawny, proceduralny, a nie faktyczny. Dla uznania, że organ nie pozostaje w bezczynności nie jest także wystarczające wdanie się w korespondencję wyjaśniającą wątpliwości, bez podejmowania czynności proceduralnych. Tego rodzaju pogląd koresponduje z powszechnie aprobowaną zasadą, że realizacja kompetencji organu jest jego prawnym obowiązkiem. Posiadając kompetencję w określonym zakresie organ administracji ma obowiązek czynić z niej użytek, a niezrealizowanie tego obowiązku jest jednoznaczne z bezczynnością organu

Po tygodniu od ostatniej wiadomości w sprawie, czyli dziś zdecydowałem się skierować skargę na bezczynność. Uznałem, że blisko 2 miesiące to czas w pełni wystarczający do przygotowania odpowiedzi „bez zbędnej zwłoki” dla poprawnie funkcjonującej instytucji na mój nieskomplikowany wniosek.

Rektor może teraz uwzględnić skargę i podjąć niezbędne czynności celem załatwienia mojego wniosku lub iść w zaparte. Co wybierze?

Skargę na bezczynność, kopie wniosku z dnia 15 listopada 2014 roku, kopie ponaglenia z 3 grudnia 2014 roku, kopie odpowiedzi Organu z dnia 4 grudnia 2014 roku umieściłem w moim archiwum.

 

Contact with

5 komentarzy

 1. data: 12 grudnia 2014 14:11

  Szanowny Panie,

  Potwierdzamy, że poniższą wiadomość otrzymaliśmy.

  Jednocześnie informujemy, że kwestura UG jest w trakcie udzielania odpowiedzi na Pana wniosek.

  Z wyrazami szacunku

  Dział Organizacyjny UG

 2. Od: Sławomir Ważny
  Data: 17 grudnia 2014 13:54
  Do: {…} <{…}@autograf.pl>
  CC: Dział Organizacyjny

  Szanowny Panie,

  otrzymaliśmy skan skargi do WSA. Oczekujemy, zgodnie z art. 54 par. 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, na przesłanie oryginału skargi.

  Z wyrazami szacunku

  Dział Organizacyjny UG

  Data: 17 grudnia 2014 14:53
  Do: Sławomir Ważny
  CC: {…} <{…}@autograf.pl>, Dział Organizacyjny
  Szanowni Państwo,

  Ocena warunków formalnych skargi należy wyłącznie do sądu właściwego do jej rozpoznania. W takiej sytuacji organ jest również zobowiązany do postępowania zgodnie z dyspozycją art. 54 § 2 ustawy, a stanowisko swoje może przedstawić w odpowiedzi na skargę (II OZ 753/10 – Postanowienie NSA, I OZ 1173/13 – Postanowienie NSA).

  Z wyrazami szacunku,
  {…}

  Wysłano z urządzenia mobilnego

  Od: Sławomir Ważny
  Data: 30 grudnia 2014 13:18
  Do: {…} <{…}@autograf.pl>
  CC: Dział Organizacyjny , [email protected]

  Szanowny Panie,

  W załączniku przekazujemy odpowiedź wraz z załącznikami na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 listopada 2014 roku.

  Jednocześnie informujemy, że odpowiedź została przesłana do Pana także w formie pisemnej na adres wskazany w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  Z wyrazami szacunku

  Dział Organizacyjny UG

  +48 58 523 25 14

  Załączniki: http://files.jawne.info.pl/public_html/2015/01/03_18:25:58

 3. Postanowiłem kontynuować wnioskowanie do Rektora o rejestr.

  Od: {…} <{…}@autograf.pl>
  Data: 8 stycznia 2015 04:10
  Do: {…} <{…}@autograf.pl>
  CC: Sławomir Ważny , Dział Organizacyjny , [email protected]
  Szanowni Państwo,

  Wnoszę o przesłanie {…}@autograf.pl danych w zakresie:
  – zestawienie umów w formacie csv/arkusza kalkulacyjnego za okres 2013 do dnia udzielenia odpowiedzi, zawierającego informacje co najmniej w zakresie Typ zadania, Numer zadania, Rok rozpoczęcia zadania, Numer zadania powiązanego (nadrzędnego), Numer umowy, Rejestr umów (SXUREJ), Symbol zadania, Kontrahent – typ, Kontrahent – symbol ewidencyjny, Kontrahent – skrót nazwy, Rodzaj zobowiązania, Typ umowy, Data zawarcia umowy, Okres obowiązywania umowy- od, Okres obowiązywania umowy – do, Data rozwiązywania umowy, Nazwa umowy – wiersz 1, Nazwa umowy – wiersz 2, Nazwa umowy – wiersz 3, Wartość umowy, Waluta, Rodzaj ceny, Podstawowa jednostka organizacyjna, której dotyczy umowa, Numer ostatniego aneksu, Data podpisania ostatniego aneksu, Nowa wartość umowy, Nowa data obowiązywania umowy, Etapy realizacji umowy – wartość w 1 roku, Etapy realizacji umowy – wartość w 2 roku, Etapy realizacji umowy – wartość w 3 roku, Etapy realizacji umowy – wartość w 4 roku, Etapy realizacji umowy – wartość w 5 roku, Etapy realizacji umowy – wartość w 6 roku, Rodzaj przychodu, Źródło środków dot. przychodu, Typ działalności, Wartość kosztów bezpośrednich, Procent narzutu kosztów pośrednich,

  Z wyrazami szacunku,
  {…}

  Po pewnym czasie przyszła odpowiedź:

  Od: Sławomir Ważny
  Data: 19 stycznia 2015 10:08
  Do: {…} <{…}@autograf.pl>
  CC: [email protected], [email protected], Dział Organizacyjny

  Szanowny Panie,

  W załączniku przekazujemy odpowiedź na wniosek o uzupełnienie udzielonej w dniu 30 grudnia 2014 roku informacji publicznej.

  Przesyłamy zestawienie umów za okres 2013-2014 roku (w formacie csv.).

  Jednocześnie informujemy, że odpowiedź została przesłana do Pana także w formie pisemnej (z załącznikiem na płytce CD) na adres wskazany w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  Z wyrazami szacunku
  Dział Organizacyjny UG
  +48 58 523 25 14

  Załącznik: http://files.jawne.info.pl/public_html/2015/02/13_18:50:01

  Postanowiłem potwierdzić odbiór i podziękować.

  Od: {…} <{…}@autograf.pl>
  Data: 19 stycznia 2015 12:51
  Do: Sławomir Ważny
  CC: {…} <{…}@autograf.pl>, [email protected], [email protected], Dział Organizacyjny
  Szanowny Panie,

  Dziękuje za przesłane pliki.

  Doceniam ponadnormatywne działania poprzez przesyłanie pocztą tradycyjną. Są one ciekawą praktyką dodatkową, która w żaden sposób nie narusza moich praw.

  Jednak chciałbym poinformować, że udostępnienie informacji publicznej powinno następować w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem (i w Państwa wypadku już następuje), chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie ze względów na brak środków technicznych, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art. 14 ust. 1 i 2 u.d.i.p.).

  Skoro ustawodawca przyznał wnioskodawcy uprawnienie do wskazania formy w jakiej ma nastąpić udostępnienie informacji, a także określenie zakresu, w jakim ma nastąpić udostępnienie, to organ winien to uprawnienie respektować. W przeciwnym bowiem razie naraża się na zarzut bezczynności (zob.wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 19/11, wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 20/11, wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Kr 162/13, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2014 roku – sygn. akt. II SAB/Gd 272/13, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 05 marca 2014 roku – sygn. akt. II SAB/Gd 262/13). Innymi słowy, nie jest możliwe narzucenie stronie formy realizacji jej prawa do informacji publicznej, gdyż to ona powinna wskazać formę jej udostępnienia (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 07 lipca 2010 roku – sygn. akt. II SA/Wa 620/10).

  Z wyrazami szacunku,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *