Publikowanie rejestrów umów w repozytorium informacji

Zgodnie z przepisami ustawy o dostepie do informacji publicznej jedną z form jej udostępniania jest Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Ma ono formę strony internetowej opublikowanej pod adresem danepubliczne.gov.pl. Repozytorium ma ułatwiać dostęp i korzystanie z danych, które ustawa określa jako „informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.

O CRIP-ie słów kilka

Wiele instytucji publicznych już udostępnia takie informacje (ustawa nazywa je zasobami informacyjnymi) – CRIP ma więc pomóc w nawigowaniu po nich zbierając je w jednym miejscu. Wyszukiwarka Repozytorium pozwoli ustalić, gdzie udostępniono konkretną informację i pobrać ją w wygodny sposób.

Logo Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
Logo Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

Obowiązek przekazania – w celu udostępnienia w CRIP – posiadanego zasobu informacyjnego oraz metadanych opisujących jego strukturę, a także ich systematycznego weryfikowania i aktualizowania – (w ślad za art. 9a ust. 2 udip) – spoczywa na:

  • organach administracji rządowej;
  • funduszach celowych;
  • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
  • Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  • Narodowym Funduszu Zdrowia;
  • państwowych instytutach badawczych;
  • państwowych osobach prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Zauważyłem, że w CRIP dotychczas nie opublikowano żadnego rejestru umów (wydatków). Tymczasem ponad 150 instytucji publicznych udostępnia na swoich stronach rejestry wydatków, część w standarcie odpowiednim dla zamieszczenia ich w zasobach CRIP, ale próżno ich tam szukać.

Petycja do władz

Z tego względu zwróciłem się do Ministra Administracji i Cyfryzacji, a także Prezydenta Miasta Gdańska z petycją o podjęcie wspólnych działań celem rozbudowania Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej o informacje, że Urząd Miasta Gdańska udostępnia w otwartym formacie dane publiczne, takie jak rejestr wydatków.

Petycja - dobrze się składa
Petycja – dobrze się składa (mat. urz. Senatu)

Minister Administracij i Cyfryzacji stał się adresatem mojej petycji, bo określa w formie rozporządzenia zakres informacji, które mogą być zamieszczone w CRIP przez podmioty wskazane w ustawie. Natomiast Prezydent Miasta Gdańska jest organem wykonawczym podmiotu, który udostępnia rejestr wydatków w przystępnej formie.

Chciałbym, aby rejestry wydatków instytucji publicznych były powszechnie udostępniane w CRIP. Takie dane można by wykorzystać, aby skuteczne powiązać zamówienia udzielone jednemu przedsiębiorcy w ramach kilku umów. Dzięki takim informacjom mogłyby powstawać zestawienia wydatków publicznych nie z pozycji instytucji publicznych, a z pozycji podmiotu.

Takie zestawienia pozwalają na lepszą ocenę kontrahenta. To natomiast ułatwia ocenę wiarygodności kontrahenta i ułatwia sporządzanie rzetelnych analiz antykorupcyjnych.

Przykład Gdańska mógłby być jeszcze bardziej inspirujący dla innych instytucji publicznych. Być może przekonałoby to np. Ministra Administracji i Cyfryzacji, aby sam takie dane opublikował.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udzieliło odpowiedzi, że Urząd Miasta Gdańsk nie mieści się w zakresie podmiotowym określonym w art. 9a ust. 2 udip, w związku z czym nie może zostać wskazany w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 3 udip, tym samym rejestr wydatków prowadzony przez wspomniany urząd nie może zostać udostępniony w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. (pismo MAiC z dnia 16 czerwca 2015 roku znak DSI-WPIPSI.051.3.2015).

Logo Miasta Gdańsk
Logo Miasta Gdańsk

Prezydent Miasta Gdańska zauważył, że z informacji ogólnodostępnych wiadomo, że mają się ku końcowi prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w CRIP. Dzięki nowelizacji rozszerzy się krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji oraz zwiększy się zakres informacji dostępnych. Projekt nie obejmuje swym zasięgiem obowiązku przekazywania do CRIP informacji wytworzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. (pismo Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 10 lipca 2015 roku)

Mimo to zaznaczono, że Urząd Miejski w Gdańsku nie widzi przeciwwskazań aby informacje ze strony www miasta były pobierane do jakiegokolwiek rejestru lub repozytorium, również prowadzonego przez ministerstwo. W tym celu rejestr wystawiony jest w formie odczytywalnej elektronicznie. (w/w pismo Prezydenta Miasta Gdańsk).

W tej sytuacji nie dostrzegam możliwości sprawnego nakłonienia Ministra Administracji i Cyfryzacji do odpowiednich zmian prawnych. Jednak – z pewnością – taka możliwość wystąpi w przyszłości. Zmuszony jestem zawiesić swoje działania w tym obszarze. Mam jednak – wydaje się – sojusznika sprawy.

Nie jest to moja jedyna moja próba przekonania Ministra Administracji i Cyfryzacji do publikowania rejestrów umów (wydatków) w CRIP.

Nowa odsłona CRIP-u

Tuż po uruchomieniu nowej odsłony serwisu DanePubliczne.GOV.PL wysłałem do Ministra Administracji i Cyfryzacji propozycję dodania nowych zbiorw danych w serwisie – księgowość (księgi rachunkowe itd.) i rejestr umów Ministerstwa.

W odpowiedzi Minister poinformował, że dopisuje je do listy propozycji zasobów pożądanych w DanePubliczne.gov.pl. Zapewnił, że dokona analizy pod kątem spełniania warunków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej podczas kolejnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 roku).

Będę musiał obserować prace legislacyjne i dopilnować, aby takie dane zostały na pewno uwzględnione przy kolejnej nowelizacji. Nie ma obecnie żadnych przeszkód technicznych, które by uniemożliwiały ich publikację.

Contact with ,

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *