Zgłaszanie BIP w Prokuraturze

Prokuratury to podmioty zobowiązane w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Implikuje to obowiązek prowadzenia BIP. W celu m. in. poinformowania w sposób niezależny od usług prywatnych podlega on ogłoszeniu na Stronie Głównej Biuletynu Informacji Publicznej stosownie do art. 9 ust. 3 u.d.i.p. stanowiącym:

Art. 9. (…) 3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.

Tryb i zakres przekazywania danych stosownie do art. 9 ust. 5 ustawy jest określony w rozporządzeniu w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej poprzez przepisy:

§ 12. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, przekazują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, powiadamiają niezwłocznie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści informacji, które przekazały w celu zamieszczania na stronie głównej BIP.
§ 13. Przekazywanie informacji, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz powiadamianie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści tych informacji następuje w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i stron podmiotowych BIP , niezwłocznie po wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian.
§ 14. 1. Przekazywanie informacji, o których mowa w § 13, odbywa się poprzez moduł administracyjny strony głównej BIP.
2. Administrator strony głównej BIP jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić odbiór i zamieścić na stronie głównej BIP informacje, o których mowa w ust. 1.

W praktyce zakres informacji przekazywanych do Strony Głównej BIP wskazuje Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP s. 20.
Dla mnie ważne jest wypełnianie tego obowiązku, gdyż jest to centralne miejsce, gdzie są dane kontaktowe (e-mail) do podmiotów zobowiązanych.

Niestety, wypełnianie tego obowiązku leży, co dotyka nawet MAiC (odpowiedzialnego za SGBIP), a również innych Ministerstw co odczułem przy okazji CRU.

Uważam, że nadzór w tym zakresie winna wykonywać jednostka wyższego stopnia do podmiotu zobowiązanego, a obowiązek spoczywa na kierowniku podmiotu zobowiązanego, gdy przepisy szczególne nie określają odmiennie.

Problem dostrzegłem również w Prokuraturze Generalnej i skierowałem skargę:

Z powodu pewnej utraty wiary w możliwość załatwienia tej sprawy na szczeblu najwyższym w związku z posiadaniem bazy adresowej do prokuratur skierowałem skargę do wszystkich prokuratur apelacyjnych:

Przywołane zarządzenie wraz historią wydobycia od jednostki, która jako pierwsza się nim pochwaliła:

Prokuratura Generalna pierw nie potrafiła zająć się moją skargą zaćmiona wnioskiem o informacje publiczne. Zawiadomienie o załatwieniu skargi skomentowałem wspominając również o rozporządzeniu o organizacji prokuratury.

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu do kolejny przykład na to, że odpowiednie argumenty 😉 , a informacja publiczna może być udostępniona wyczerpująco w formie i sposób określony w wniosku oraz w terminie określonym przez prawo.

Nawet wymuszenie na dowolnej prokuraturze okręgowej zgłoszenia BIP powinno wywołać dopełnienie obowiązku przez Prokuraturę Generalną, więc skierowanie skarg do prokuratur apelacyjnych dało więcej papieru, ale Prokuratura Generalna zostałaby poruszona przez administratora SGBIP. Zapewnia on, że jeżeli jednostka podległa zgłasza się do BIP to on kontaktuje się z jednostką prowadzącą, w razie jej braku.

W przypadku prokuratur istnieją przepisy regulujące odmiennie organizacje przekazywania danych do SGBIP:

§ 13. 1. Do podstawowych zadań Biura Prokuratora Generalnego należy:
(…)
21) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Generalnej;
(…)
§ 26. 1. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacji Pracy Prokuratur należą sprawy:
(…)
16) prowadzenia strony internetowej prokuratury apelacyjnej;
17) obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 44. Do podstawowych zadań Samodzielnego Działu do spraw Informatyzacji i Analiz należy:
(…)
7) prowadzenie strony internetowej prokuratury okręgowej;
8) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

Moim zdaniem w przypadku prokuratur rejonowych będzie mieć zastosowanie norma ogólna – kierownik podmiotu.

W sprawie na wyróżnienie „zasługuje” Prokuratura Apelacyjna w Katowicach i w Krakowie, które skargę wraz z moimi danymi osobowymi zawierającą zarzuty wobec prokuratorów okręgowych im przekazały, pomimo przepisów:

Art. 231. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.
§ 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.
§ 3.O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.

KPA

Zupełnie niezrozumiałe jest dla mnie nierozpoznanie merytorycznie skargi w zakresie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie przez nią, a pozostawienie na przekazaniu do Prokuratury Generalnej.

Contact with ,

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *