Gminne manipulacje – przykład Wójta Gminy Osiek Jasielski

Wójtowi Gminy Osiek Jasielski nie udało się przekonać mnie, że żadnego rejestru umów nie ma. Ani sądu. Ostatecznie okazało się, że opis rejestrów finansowych zajmuje aż…14 stron.

Działanie organów publicznych powinno cechować postępowanie, które sprzyja budowaniu zaufanie do Państwa. Jest to rzeczywistość wielu miejscowości. Władza tam działa w sposób otwarty i wsłuchuje się w głos mieszkańców. Jednocześnie przywiązują przywiązuje dużą wagę do sygnałów społecznych w postaci wnoszonych pism, dają one bowiem istotny obraz aktualnej rzeczywistości i rzetelnie informują o nastrojach i oczekiwaniach społecznych. Władze tam trwale działają na rzecz doskonalenia swojej pracy.

Na łamach bloga opisywałem przykład Gdańska, który niezwłocznie naprawił zgłoszone przeze mnie uchybienia. Na zasygnalizowane zagrożenie dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez formę rejestru umów stanowczo i skutecznie reagują także władze Gliwic.

Opisałem też reakcje ministerstw. Do mojej petycji o rozbudowanie BIP-ów ministerstw poprzez zamieszczenie w nim rejestrów umów pozytywnie odniósł się np. Minister Środowiska. Mam przyjemność poinformować, że do tego grona ostatnio dołączył Minister Finansów.

To są tylko przykłady, w dodatku wcale nie odosobnionych prospołecznych działań władz z impulsu obywateli.

Jednak są miejsca, gdzie władze, działają – niestety – w sposób sprzeczny z interesem obywateli. Takim przykładem może być Gmina Osiek Jasielski. To Wójt tej gminy próbował udawać sprytnego i – w mojej ocenie – celowo odpowiedział na mój wniosek w taki sposób, aby wywołać we mnie fałszywe przekonanie, że żaden rejestr umów nie jest prowadzony. Niedopuszczalna manipulacja.

Mariusz Pykosz – Wójt Gminy Osiek Jasielski (fot. zaleze.com)
Mariusz Pykosz – Wójt Gminy Osiek Jasielski (fot. zaleze.com)

W dniu 1 sierpnia 2015 roku zwróciłem się do Wójta o udostępnienie bardzo prostych informacji. Poprosiłem o przesłanie informacji „jakie rejestry (ewidencje, systemy komputerowe, systemy finansowo – księgowe) zawierające informacje dotyczące zawieranych umów (zobowiązań, wydatków) funkcjonują”. W dalszej części wniosku sprecyzowałem go jeszcze bardziej.

Dziesiątki miejscowości w Polsce problemu z zrozumieniem takiego wniosku nie ma. Akcja Publiczny Rejestr Umów przybiera formę oddolnego ruchu na rzecz zmian i wiele osób zwraca się o takie informacje. Jednak Wójt Osiek Jasielski postanowił dać przykład złośliwości i niechęci dla udostępnienia informacji publicznej.

O to pierwsza odpowiedź udzielona na mój wniosek:

Kuriozalna odpowiedź Wójta Gminy Osiek Jasielski

Dla mnie nie jest zupełnie wiarygodne, że może istnieć w Polsce urząd, który w żaden sposób nie rejestrowałby dokumentów, który nie prowadziłby żadnej księgowości. Co więcej, z ogromnym sceptycyzmem podchodzę do tez, że takie dane są wciąż gromadzone tylko w formie elektronicznej.

Ta odpowiedź przypomina mi dobrze znane i przećwiczone działania urzędów, które mają coś do ukrycia. Nieładnie.

Skierowałem do Sądu skargę na bezczynność na Wójta Gminy Osiek Jasielski. Uznałem, że konieczne jest poddanie takiego postępowania ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sąd przyznał mi racje. Na łamach Załęże w gminie Osiek Jasielski przy artykule pt. „Wójt Gminy Osiek Jasielski zobowiązany przez WSA w Rzeszowie do udzielenia odpowiedzi na wniosek obywatela” zajął stanowisko:

Nie prawdą jest, iz Gmina Osiek Jasielski nie odpowiedziała na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniskodawcy K.B.
Skarżący otrzymał odpowiedź w ustawowym terminie, co potwierdza w swoim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazując, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa.
Szerszy komentarz do przedmiotowej sprawy prześlemy po otrzymaniu uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie.

Sylwia Twardzik
Sekretarz Gminy

Komentarz Gminy Osiek Jasielski do wyroku WSA w Rzeszowie

Było to przed przesłaniem stronom pisemnego uzasadnienia przez sąd. Wyrok został tylko ogłoszony na rozprawie, przedstawiono uzasadnienie ustne, ale zawiera ono tylko skrócone motywy wyroku.

Następnie w pisemnym uzasadnieniu wyroku do tej sprawy Sąd przedstawił szczegółową ocenę:

Skarżący zwraca się o udzielenie mu informacji „jakie rejestry (ewidencje, systemy komputerowe, systemy finansowo – księgowe) zawierające informacje dotyczące zawieranych umów (zobowiązań, wydatków) funkcjonują”. W dalszej części wniosku precyzuje go jeszcze bardziej.

Nie budzi wątpliwości Sądu, że wniosek zawiera żądanie udzielenia informacji „jakie rejestry zawieranych umów funkcjonują w gminie”.

Skarżący nie domaga się przesłania rejestrów w formie elektronicznej. Wobec tego odpowiedź organu, „że gmina nie prowadzi rejestrów w formie elektronicznej” nie jest udzieleniem informacji publicznej zgodnie z wnioskiem skarżącego.

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f stanowi, że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f).

Z tych względów, że żądana informacja jest informacją publiczną Sąd zobowiązał Wójta do rozpoznania wniosku skarżącego.

Wójt Gminy Osiek Jasielski nie wykazał woli wyciągnięcia szczególnych wniosków z wyroku. W kolejnej publikacji prasowej Załęże w gminie Osiek Jasielski pt. „Uzasadnienie wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie o rejestr umów w gminie Osiek Jasielski” Wójt sytuacje skomentował następująco:

Wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 27.05.2015 r. sygn. akt II SAB/Rz 31/15 Sąd zobowiązał Gminę Osiek Jasielski do udzielenia skarżącemu szczegółowej informacji „jakie rejestry zawieranych umów funkcjonują w gminie” uznając, że niewystarczającym było dotychczasowa realizacja wniosku. Jednocześnie Sąd wyraźnie wskazał, że informacja w sprawie została udzielona w terminie, a biorąc pod uwagę datę złożenia wniosku bezczynność organu nie stanowiła rażącego naruszenia prawa. Stanowisko organu i dotychczasowy sposób załatwienia wynikało wyłącznie z błędnego zrozumienia wniosku – co wyraźnie zaznaczył Sąd.

Mariusz Pykosz

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Komentarz do wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 27.05.2015 r. sygn. akt II SAB/Rz 31/15

Wskazania Sądu zostały wykonane przez Wójta. 26 czerwca 2015 roku otrzymałem wyczerpującą odpowiedź. Opis systemów komputerowych, które – wbrew pierwotnemu stanowisku – jednak istnieją i gromadzą dane księgowe itp. zajął aż 14 stron.

Wśród wymienionych w odpowiedzi zbiorów odnalazł się rejestr umów, ale prowadzony w formie papierowej. Rejestr ten gromadzi informacje w zakresie przedmiotu umowy, z kim umowa jest zawarta, data zawarcia umowy i nr umowy.

W tej sytuacji mocno rozważałem wniesienie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Mimo to zdecydowałem się wystąpić do Wójta Gminy Osiek Jasielski z petycją, aby opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr zawieranych umów. Publikacja go samoistnie zabezpieczyłaby przed tego rodzaju „pomyłkami”, ponieważ po opublikowaniu informacji zainteresowany przeszuka BIP samodzielnie i zakończy, gdy zebrane informacje będą wystarczające. Pierw jednak informacje muszą zostać na stronie opublikowane…

W dniu 15 lipca 2015 roku wysłałem do Wójta Gminy Osiek Jasielski list z petycją. Teraz ruch Wójta.

Ta historia pokazuje, że wszelki opór przy udostępnianiu informacji publicznej jest askuteczny i nie buduje pozytywnego wizerunku Gminy.

 

Contact with

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *