Dać pistolet dziecku bez nadzoru (społecznego)

Od dawna trwa mój romans z inspekcją sanitarą. Objawiało się to m.in. naprawianiem ich Biuletynów Informacji Publicznej w zakresie art. 9 ust. 3 u.d.i.p. w całej Polsce.

Interesuje się także niektórymi decyzjami wydanymi przez te służby. Warta polecenia jest decyzja znak GIS-BI-073-239/RS/10 ws.Tajfun (poddana kontroli sądowniczej). Mnie ciekawią także te wydane na podstawie ust. 1 art. 27c ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowiącego:

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny wstrzymuje, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produktów, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu jest regulowane w przepisach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy państwowy inspektor sanitarny:
1) zatrzymuje produkt;
2) nakazuje zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzaniu produktu do obrotu na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.
4. Koszty niezbędne do przeprowadzenia oceny i badań, o których mowa w ust. 1, ponosi strona postępowania.
5. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie stwarza zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, koszty poniesione na podstawie ust. 4 są zwracane stronie postępowania.
6. W przypadku stwierdzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny zakazuje, w drodze decyzji, wytwarzania produktu lub wprowadzania produktu do obrotu, a także nakazuje wycofanie produktu z obrotu oraz jego zniszczenie na koszt strony postępowania.
7. Egzekucja należności pieniężnych, o których mowa w ust. 4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.; dalej: u.o PIS)

Mam głębokie wątpliwości co do zgodności przepisów wprowadzonych przez ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1396) z Konstytucją RP. W miarę kompletnie wskazano je również w opini o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(druk Senatu nr 984), która została w „dopalaczowym zamroczeniu” zignorowana.
Czytaj dalej →

Wygrana nad UM Przemków

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 13 listopada 2013 r. sprawy ze skargi […] na bezczynność Burmistrza Przemkowa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej:
I. zobowiązuje Burmistrza Przemkowa do rozpoznania wniosku skarżącego […] z dnia 24 lipca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;
II. stwierdza, że bezczynność Burmistrza Przemkowa w rozpoznaniu wniosku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;
III. odstępuje od orzeczenia o wymierzeniu Burmistrzowi Przemkowa grzywny;
IV. zasądza od Gminy Przemków na rzecz skarżącego […] kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

— IV SAB/Wr 171/13 – wyrok WSA Wrocław

Czytaj dalej →

Snb o rejestry i umowy w MAiC

Dane o wszelkich prowadzonych rejestrach w urzędzie powinny być opublikowane w BIP zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowiącym „Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.” w związku z art. 6 ust. 3 pkt. 3 lit. f stanowiącym „Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: (…) 3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: (…) f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych” ustawy. Niestety, BIP MAiC jest skąpy w informacje o rejestrach, bo w swojej historii natrafiłem 2 nieupublicznione – rejestr umów i rejestr fundacji. Sprawy miło się zbiegły. Nie wiem – jeszcze – jakie inne ukrywają.

Nieudostępnionych w BIP danych zażądałem, na wniosek odpowiedzi nie dostałem, kilka razy ponaglałem, wyboru mi nie dano, więc musiałem skargę na bezczynność złożyć.

Czytaj dalej →

Wysokości środków z 1 % podatku otrzymanych przez organizacje pożytku publicznego

W ostatnim czasie poszukiwałem najbogatszych organizacji pożytku publicznego, które pozyskują środki publiczne z 1% podatku.
Można przejrzeć zestawienie i szukać po nazwach w bazie MPiPS sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, co na początku robiłem.
Jednak pamiętałem, że w rejestrze umów MPiPS była pozycja „Obsługa elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego” na kwotę 9426,00PLN, więc pomyślałem, że ktoś te sprawozdania może przetwarzać. Skierowałem zapytanie o umowę, a także wprost o dane, które mnie interesują i uzyskałem je.

Zwróciłem uwagę na powtarzanie się organizacji w czołówce z największymi wpływami. Zrobiłem zestawienie jak zmieniała się lokata organizacji w poszczególnych latach:

Nazwa OPP Pozycja (2011) Δ (2011-2012) Pozycja (2013) Δ (2012-2013)
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄśYĆ Z POMOCĄ” 1 0 1 0
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO” 2 0 2 0
AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 25 -18 3 -4
FUNDACJA „ROSA” 5 -1 4 0
FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 3 0 5 2
DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA 6 0 6 0
STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA” 7 2 7 -2
FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM 4 1 9 4
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 12 -2 10 0
FUNDACJA „NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ” 8 0 11 3
FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ 29 -9 13 -7
FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 10 3 14 1
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 16 -2 15 1
STOWARZYSZENIE „SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE” 14 -3 16 5
FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 11 4 17 2
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ 9 7 18 2
OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ „ANIMALS” 17 2 19 0
MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 18 -1 20 3
FUNDACJA „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” 13 -1 21 9
LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA 15 3 22 4
CARITAS POLSKA 27 -4 23 0
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 21 1 24 2
FUNDACJA DZIECIOM „POMAGAJ” 19 4 25 2
DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO 23 -2 31 10
FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY 20 5 33 8
FUNDACJA NASZA SZKOŁA 22 7 34 5
FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO 26 9 35 0
FUNDACJA RADIA ZET 24 14 38 0
FUNDACJA HOSPICYJNA 30 14 61 17
FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI „KRWINKA” 28 28 79 23

Jak już pisałem organizacje pożytku publicznego dysponujące 1% podatku mają obowiązek prowadzić BIP. Przejrzałem wszystkie wymienione organizacje w zakresie posiadania BIP-u. Ustaliłem, że wyłącznie Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi BIP. Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?“ umieściła na swojej stronie internetowej logo BIP podlinkowane do nicości.

No cóż, najwidoczniej dysponować milionem to jeszcze nie dość, aby stać było NGO na BIP.

Aktualizacja (06.12.2013 17:48): Dokumenty do powyższej sprawy pozyskiwałem z powołaniem się na prawo prasowe. Po udzielonych wczoraj wyjaśnieniach nt. przedmiotu żądania dziś dostałem kopię.

Z ogólnopolskiego frontu walki o publikację rejestrów umów

MilanówekIdea jawnego rejestru umów w BIP każdego podmiotu publicznego zyskuje kolejnych zwolenników.

Rozpoczęło się od Urzędu m. st. Warszawa, następnie deklaracja z strony Urzędu Gminy Kęty, dalej Urząd Miasta Szczecin. Dziennik Polski napisał do urzędów miast i powiatów z województwa małopolskiego przedstawiając odpowiedzi. Gazeta Krakowska przekonała Starostę Wadowickiego.

Po dostrzeżeniu prowadzenia rejestru umów przez KPRM zdecydowałem się skierować wniosek do KPRM, wszystkich ministerstw i kilku innych urzędów. Część udostępniła dane dobrowolnie. MON zadeklarował publikacje rejestru umów w BIP. W przypadku TWIS „Obiektyw”, Ministra Skarbu Państwa, GIODO, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Zdrowia już skierowałem skargi na bezczynność . Niektórych skarga do sądu mobilizuje np.GIODO.

Dziennik Internautów opisał budżety ministerstw i wskazał na potrzebie ujawnienia ich . Polskie Radio (Tomasz Jeleński) zainteresowała pozycja dotycząca dywanów w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która została rozwiązana. Rzeczpospolita skomentowała więcej pozycji z rejestru MEN wykazując szeroką dziennikarską znajomość środowiska po tym gdy MEN robił sobie żarty z zakresu informacji w zestawieniu.

Tymczasem wydobywanie rejestru umów odbywa się także lokalnie.

Adrian Abłaczyński zgodził się poświęcić czas i spytać urzędy marszałkowskie zgodnie z procedurą. Możemy się dzięki niemu dowiedzieć m.in. że trwają pracę, aby w zachodnio-pomorskim urzędzie marszałkowski opublikować rejestr umów od 1 stycznia 2014 roku.

W wielu miastach i powiatach Monika Bienias i Borys Bura wnioskują zgodnie z procedurą. Borys Bura szuka wsparcia do przetwarzania listów.

W Milanówku działania przyjmują ciekawy kierunek. Rozpoczęły się od listu do lokalnej prasy z prośbą o poparcie, wywieszono transparenty w centrum miasta (załącznik do wpisu), następnie poproszono radnych o interpelacje w tej sprawie na Sesji, a w związku z brakiem reakcji wzięto sprawy w własne ręce poprzez pozyskanie skanu, przepisanie i samodzielną publikacje.

W wielu miastach Polsce niezależnie trwają działania nad wydobyciem. Niezależna prasa doprowadziła do publikacji takiego w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Radny Karol Rajewski napisał do wszystkich samorządów powiatu sieradzkiego. W Świnoujściu radna Elżbieta Jabłońska i lokalne media dopytują swój samorząd w Świnoujściu. W Garbowie prasa wykonuje ważną społeczną rolę dążąc do utworzenia jawnego rejestru. W Tłuszczu również rada miasta podjęła uchwałę o ujawnienia rejestru umów.. Pan Marcin Hałat po działaniach w Kętach podjął działania o publikacje rejestru umów w Urzędzie Miasta w Jaśle i Urzędzie Gminy w Jaśle oraz Urzędzie Gminy Osiek Jasielski i Starostwie Powiatowym w Jaśle. Powstał blog poświęcony wydobyciu rejestru umów z Urzędu Miasta w Opolu.

Niestety, wiele urzędów opiera się jawności piętrząc pozorowane problemy z ich ujawnieniem tak jak przykładowo Urząd Miasta Wadowice. Urząd Miasta Kraków twierdził, że prowadzenie rejestru umów to ogromne nakładu czasu i środków. A tymczasem okazało się, że urząd posiada już rejestr umów w formie elektronicznej i istnieje możliwość sporządzenia zestawienia (dane od Borys Bura).

Może tak: Niektóre instytucje z własnej woli lub przekonań zdecydowały się na publikację rejestru umów, bez dodatkowych zachęt.

Nie czekaj na innych. Włącz się, okaż ulubionemu urzędowi odrobinę miłości, napisz do niego wniosek zgodnie z procedurą.

Każdy ma do tego prawo, nie trzeba być ekspertem, spróbuj.

GIODO i niezupełna jawność w MinRiRW

Dziś dostałem list ePUAP z MRiRW. Bez skargi na bezczynność udostępniono zanonimizowany rejestr umów.

Początek sprawy jest przedstawiony w archiwum. Dalej skierowałem wezwanie do uzupełnienie odpowiedzi i wniosek o zestawienie umów, nieprawidłowo zawiadomiono o przedłużeniu terminu dosyłając zarządzenia (1,2,3,4,5,6,7,8), wezwałem do wskazania terminu i pouczyłem. Gdy już pogodziłem się z koniecznością napisania skargi na bezczynność dostałem pismo i zestawienie umów poddane anonimizacji… W mojej ocenie dokonano wyłączenia bezprawnie.
Załączony był m.in. plik Ewidencja umów cywilnoprawnych.xls, który zawierał 3 arkusze.

Pierwszy arkusz to umowy zlecenia z os. fizyczną (kolumny: Lp., Zleceniobiorca, Dep. zaw. umowę, Data zawarcia umowy, Czas wykonyw. Umowy, Kwota brutto, Temat, Data wpr.).
Kolumna zleceniobiorcy jest pusta. Na początku warto zauważyć, że opisy przedmiotu zamówienia są bardzo długie i szczegółowe.
Możemy wyczytać m.in.:

 • Monitorowanie mediów elektronicznych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez Departament, których tematyka związana jest z PROW 2007-2013; Inicjowanie i nawiązywanie kontaktów z mediami w celu popularyzacji informacji dot. PROW 2007-2013; Współpraca z DROW w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych w kraju dot. PROW 2007-2013 (11 100,00 PLN).
 • „Współpraca z innymi ministerstwami, stowarzyszeniami, organizacjami branżowymi, samorządem terytorialnym i innymi instytucjami w zakresie dot. promocji oraz wymiany informacji dot. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o PROW 2007-2013; Przygotowanie materiałów nt PROW 2007-2013, które będą wykorzystywane podczas spotkań Dyrektora Departamentu z podmiotami, instytucjami i klientami;
  Pomoc w promowaniu wybranych działań PROW na lata 2007-2013 podczas wystaw oraz branżowych targów krajowych i zagranicznych.”
 • „Współpraca przy organizacji spotkań dot. PO RYBY 2007-2013 ze środowiskiem rybackim; Współpraca przy organizacji stoiska PO RYBY 2007-2013 na targach Agrotravel w Kielcach; Prace pomocnicze przy aktualizowaniu zakładki informacyjno-promocyjnej nt. PO RYBY 2007-2013 na stronie www.minrol.gov.pl.”

W arkuszu umowy zlecenia z os. prawną (kolumny: Lp.; Firma; Dep. zaw. umowę; Nr umowy; Data zawarcia umowy; Czas wykonyw.umowy; Kwota brutto; Temat;Data wpr.) znajdujemy m.in.:

 • „Przeniesienie na Kupującego własności kart doładowujących typu PRE-PAID.”
 • „Zamieszczenie w 5 wydaniach miesięcznika Gazeta Sołecka materiałów informacyjno-promocyjnych dot. Programu PDŻ przekazanych przez Zleceniodawcę.”
 • „Zamieszczenie w 15 wydaniach tygodnika Zielony Sztandar, każdorazowo na całej stronie redakcyjnej, materiałów informacyjno-promocyjnych dot. rolnictwa i gospodarki żywnościowej przekazanych przez Zamawiającego.”
 • Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów ściennych w budynku MRiRW.
  Wykonanie i montaż 2 szt. silników elektrycznych do sterowania roletami, a także demontaż i ponowny montaż sufitów gipsowych.
 • Organizacja prezentacji potraw wielkanocnych przygotowanych z produktów wysokiej jakości, w tym produktów wyróżnionych znakiem PDŻ, podczas spotkania w MRiRW w dn. 28.03.2013 r.
 • Prowadzenie oficjalnych stron internetowych wykorzystywanych w ramach kampanii „Żywność Ekologiczna gwarancją dobrego smaku” na portalach You Tube, Facebook oraz bloga kampanii.
 • Opracowanie graficzne oraz zamieszczenie w Nadmorskim Przeglądzie Gospodarczym – dwumiesięczniku o zasięgu regionalnym – artykułu sponsorowanego, stworzonego przez Zamawiającego dot. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
 • „1) Produkcja magazynu rolniczego o charakterze informacyjno-publicystycznym pod nazwą Kwadrans z Ministrem Rolnictwa;
  2) Emisja magazynu, w każdy piątek o godz. 13.40, w terminie od dnia 5 kwietnia do dnia 20 grudnia 2013 r.;
  3) Umieszczanie, w dniu emisji, magazynu w wersji dźwiękowej oraz pisanej na Portalu Informacyjnym podlasie24.pl;
  4) Przekazywanie, w terminie 7 dni od dnia emisji magazynu, nagrań Zamawiającemu.”
 • „1) Produkcja magazynu rolniczego o charakterze informacyjno-publicystycznym pod nazwą Spichlerz – Wielkopolski Magazyn Rolniczy;
  2) Emisja magazynu, w każdy czwartek o godz. 18.40, w terminie od dnia 4 kwietnia do dnia 19 grudnia 2013 r.;
  3) Umieszczanie, w dniu emisji, magazynu w wersji dźwiękowej na Portalu www.radiomerkury.pl;
  4) Przekazywanie Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem wyemitowanych w danym miesiącu nagrań .”
 • Wykonanie dostawy i rozładunku na terenie MRiRW płyt z piaskowca szydłowieckiego.
 • Zakup oprogramowania.
 • Ułożenie wykładziny na korytarzach parteru w budynku MRiRW.
 • Wydanie oraz dostarczenie: 100 szt. kompletów zawierających długopis i póro w etui, 100 szt. długopisów typu parker, 400 szt. długopisów metalowych w etui.

W arkuszu umowy wynik z zam publicznych (kolumny: Nr umowy; Data zawarcia umowy; Czas wykonyw. umowy; Kwota brutto; Temat; Data rej.) czytamy min.:

 • Przeniesienie na Kupującego własności i wydanie oraz dostarczenie do siedziby Kupującego artykułów spożywczych, soków i napoi wymienionych w załączniku do umowy.

Dziś po skardze na bezczynność dostałem również pismo przewodnie z GIODO wraz z CRU.
W rejestrze wyróżnia się:

 • 11 umów o wartości „0” w przedmiocie „przekazanie praw autorskich
  ” z dn.30.08.2013
 • 2 umowy o wartości „0” w przedmiocie „przekazanie praw autorskich
  ” z dn.5.09.2013
 • 1 umowa o wartości „0” w przedmiocie „przygotowanie, organizacja i obsługa 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności” z dn.12.03.2013

Nazwiska z umów o przekazanie praw autorskich kojarzą mi się z środowiskiem DIP-u. Czuje niedobór informacji po lekturze rejestru umów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi..

Nie pozostało mi nic innego jak zgodnie z procedurą napisać do: